alonnisos.gov.gr

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  26/5/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 2099

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο  μέλος

2) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη   μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή  μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην  12 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 30 Μαίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ψήφισης πιστώσεων μετά την 4η αναμόρφωση του πρου/σμού εξόδων οικον. Έτους 2017

2  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την συνδρομή  κωλύματος προσλήψεως ως εργάτη πρασίνου ΥΕ του Ελευθέριου Κρουσανιωτάκη και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 334,80 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24% για την αμοιβή του

3  Ψήφιση πίστωσης 1.012,96 ευρω για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

4  Ψήφιση πίστωσης 5.000 ευρω για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ

5  Εγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης 3.000 ευρω για την συμμετοχή του δήμου στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

6  Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

7  Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση  δαπάνης με τίτλο ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΚΛΠ

8  Εγκριση παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ και διάθεση   πίστωσης 8.202,60 ευρω           από χρηματοδότηση του Υπ. Εσωτερικων για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών  που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055

9  Εγκριση περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από τον δήμο Αλοννήσου προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2011 και την ΚΥΑ ΔΔΠΟΟ7378/0454ΒΕΞ2015/11-05-2017 ΦΕΚ !^#^/Β/12-05-2017 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την απαραχώρησ απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού. Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου  2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη  μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλάγματος για τοποθέτηση ομπρελλοκαθισμάτων - τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων - θαλάσσιων μέσων αναψυχής α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας όμοροι και β στους  μη δικαιούχους απευθείας  παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία

10  Ψήφιση πίστωσης για την διοργάνωση του 12ου Φυσιολατρικού Αγώνα Δρόμου Αλοννήσου

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                  Αλόννησος  26/5/2017 

                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ/λου 2094

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο , Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο , Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ.Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 30 Μαίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Αποδοχή ποσού 7.220,00 ευρω για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του δήμου Αλοννήσου, Β κατανομή έτους 2017 από ΚΑΠ  έτους 2017 και κατανομή ποσού 7.209,17 ευρω στις σχολικές επιτροπές

2  Αποδοχή και κατανομή ποσού 112.320 ευρω για την Πράξη ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ και ορισμού υπολόγου

3  Εγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΡΓΑ ΠΡΟΠΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

4  Εγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

5  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Π. Βαφίνη στις 25-05-2017 στον Βόλο και έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  200,00 ευρω

6  Εγκριση αναπροσαρμογής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων λιμένα και χερσαίας ζώνης Πατητηρίου

7  Αντικατάσταση μέλους στο ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου - Λυκείου Αλοννήσου

8  Εγκριση μεταβίβασης τηλεφωνικών συνδέσεων του ΟΠΑΚΔΑ  στον δήμο

9  Εξέταση αίτησης του κ. Νικόλαου Αθανασίου στην οικοδομή του στην θέση Κοκκινόες

10  Διαγραφή οφειλών  από τέλη ύδρευσης

11  Ενστα΄σεις- αντιρρήσεις βεβαιωμένες παραβάσεις ΚΟΚ

12  Διαγραφή προσαυξήσεων

13  Εξέταση αίτησης του κ. HOWELL ROBERT HENRY για παροχή υδροδότησης   στην  οικια του

 στην περιοχή  Βαβμακιές

14  Εξέταση αίτησης  του κ. Ν. Αθανασίου εκπροσώπου της εταιρίας ΑLONISSOS VIEW VILLAS για      παροχή υδροδότησης  σε οικία στη θέση Μεγάλο Χωράφι

15  Χορήγηση βεβαίωσης μη διεκδίκησης - μη απαίτησης    που αφορά γεωτεμάχιο της  Παρασκευούλας Καλογιάννη από  το δήμο Αλοννήσου

                                                                                                                          

                                                                                                                 Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                 Τσουκανάς  Κ.  Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                                                                                    Αλόννησος  23/5/2017

                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ/λου 1991                                                                                                                                                                 

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο

                     Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

3)Καλογιάννης Ι.  Κωνσταντίνος.Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελος, Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννης Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένιας Θ. Βάϊος, Μέλος

11)Αναγνώστου Γ.Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ.Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβας Ν. Κωνσταντίνο,Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9 / 2017 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 23 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1  Περί 4ης αναμόρφωσης του προυπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017

   

2  Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» περιόδου 2017-2018

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι από την αναβολή της συζήτησης των θεμάτων κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του δήμου, διότι μετά την κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΠΑΚΔΑ η οποία αποφασίστηκε με την αριθμ. 22/2017 απόφαση ΔΣ επιβάλλεται να γίνει η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού καθώς και να αποσταλεί το αίτημα για το προγραμματισμό προσλήψεων Κ.Φ.Α από το Δήμο Αλοννήσου στο Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ως νέος φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Αθληση για όλους» περιόδου 2017-2018.

                                                                                                                          

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                    Τσουκανά Παναγιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                                                Αλόννησος  22/5/2017                                                                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ/λου 1984

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελος μέλος

2) Αναγνώστου Β. Παναγιώτης  μέλος

3)Δροσάκης Ι. Κωνσταντίνος μέλος

4) Καλογιάννης Ν. Μιχαήλ μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή  μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11 / 2017   ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 22 Μαίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1  Περί ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους.

2  Περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι από την αναβολή της συζήτησης  των θεμάτων κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του δήμου, διότι μετά την κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΠΑΚΔΑ η οποία αποφασίστηκε με την  αριθμ 22/2017 απόφαση ΔΣ  επιβάλλεται να γίνουν  άμεσα οι ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους καθώς και η 4η αναμόρφωση του πρου/σμου

                                                                                                                          

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                   Αλόννησος  19/5/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 1947

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο,  Δήμαρχο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο,  Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβας Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8 / 2017 Τακτική Ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 24ην  Μαίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Ελεγχος  απολογισμού - ισολογισμού του δήμου οικον. Έτους 2015

                                                                                                                           

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                 Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημερομηνία 31-03-2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Αρ. Πρωτ. 1140


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή συντάσσεται από το Δήμο Αλοννήσου, και αναφέρεται στην «προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών» που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή Ύδρευσης για την επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης.
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.
Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/2010), του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 112/2010), του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ A΄ 143/2014), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), Της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 “«Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998” (ΦΕΚ Β' 892/11.07.2001).
καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα υπό προμήθεια είδη κωδικοποιούνται κατά CPV ως εξής:

Περιγραφή Κωδικός CPV Ποσό χωρίς ΦΠΑ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΚΩΔ. 44164310-3) 26.502,50 €


Τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.

pdfΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ_προμήθεια_μεταφορά_υδραυλ_ειδών_εκτάκτων_ζημιών2017.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ792ΩΨ6-2ΟΩ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 1739
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών».

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου
προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών», προϋπολογισμού 26.502,50 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού 32.863,10 Ευρώ.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αλοννήσου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πατητήρι Αλοννήσου
Ταχυδρομικός Κώδικας: 370 05
Τηλ.:24243 50201
Φαξ: 24240 65207
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.alonissos.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.alonissos.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος των Τεχνικών
Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών
με δαπάνες και φροντίδα τους.

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_προμήθεια_μεταφορά_υδραυλ_ειδών_εκτάκτων_ζημιών2017.pdf

Σελίδα 1 από 81
Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ