ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τετάρτη, 10 Μαϊος 2017 12:36

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 1738
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ


Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης
26.502,50 € χωρίς το ΦΠΑ (32.863,10€ με ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί των ποσοτήτων που αναγράφονται στο προϋπολογισμό της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22/05/2017 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την Δευτέρα 22-05-2017στις 10:00 το πρωί.
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υλικών.
Τα είδη της προμήθειας κωδικοποιούνται κατά CPV ως εξής :
Περιγραφή Κωδικός CPV Ποσό χωρίς ΦΠΑ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΚΩΔ. 44164310-3) 26.502,50 €

pdfdiakiriksi__προμήθεια_μεταφορά_υδραυλ_ειδών_εκτάκτων_ζημιών2017.pdf


ΑΡΘΡΟ 1Ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης
γενικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:
 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
σελ. 2
 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 Του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοι-χεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015).
 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Των λοιπών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ισχύουν τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016
 Της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998” (ΦΕΚ Β' 892/11.07.2001).
 Της με αριθμό 42/2017 (ΑΔΑ. Ω8ΚΜΩΨ6-ΩΛ6) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της διάθεσης πίστωσης, έγκρισης διενέργειας της προμήθειας , των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι
1. Η Διακήρυξη
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
3. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου.
4. Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
5. Ο προϋπολογισμός της μελέτης
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Η δαπάνη των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 26.502,50 € (ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 32.863,10 €
Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2017 με Κ.Α 25.662.03, για την κάλυψη δαπάνης που θα προκληθεί από την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας του τίτλου θα γίνει από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002 «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (ΣΑΕ 055)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ.8229/15.03.2017 (ΑΔΑ: 7806465ΧΘ7-Ψ5Ζ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία ( άρθρο 96 του Ν.4412/2016)
σελ. 3
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 22-05-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στα γραφεία του Δήμου Αλοννήσου
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ορισμένη ως άνω ημερομηνία , δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Αρμόδιος υπάλληλος για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με το διαγωνισμό είναι ο. Κύριος Κωνσταντίνος Σίδας τηλέφωνο επικοινωνίας 24243-50221 Fax: 24243-50216 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού, εκτυπωμένα, το αργότερο μία (1) πλήρη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ταμείου (8:00-13:00) από τα γραφεία του Δήμου.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων επί των εγγράφων του διαγωνισμού ( διακήρυξης & μελέτης) μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 4η εργάσιμη ημέρα, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με courier που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόμη και για ανωτέρα βία.
Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας, που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες, που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα οι οποίες, αν και ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την ως άνω ημέρα και ώρα, δεν αποσφραγίζονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 96 §5).
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των αντίστοιχων Άρθρων της διακήρυξης, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ Αλοννήσου
Διεύθυνση: Δημαρχείο Αλοννήσου, Αλόννησος, Τ.Κ 37005, Τηλέφωνο: 2424350201, Fax 24240-65207
NUTS 1: EL6 Γεωγραφική Ομάδα: Κεντρική Ελλάδα
NUTS 2: EL61 Περιφέρεια: Θεσσαλίας
NUTS 3: EL613 Νομός: Μαγνησίας
Τα είδη της προμήθειας κωδικοποιούνται κατά CPV ως εξής:
 ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΚΩΔ. 44164310-3)
σελ. 4
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω εργασίας αναφέρονται στο αντίστοιχο τεύχος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστό μέρος της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ.1.(11) του Ν.4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά την προμήθεια προϊόντων στη παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, αυτοί δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Εάν η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, τότε, η Ανάδοχος Ένωση, θα πρέπει να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, να προβεί σε σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο ρητά θα δηλώνεται πλέον το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει ο καθένας, το τυχόν διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης.
Οι παραπάνω ενώσεις προμηθευτών δικαιούνται συμμετοχής εφόσον ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι οικονομικές προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
Οι τεχνικές προσφορές θα είναι γραμμένες όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, και οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.
σελ. 5
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει όλα τα ζητούμενα από το αντίστοιχο Άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά συμμετοχής, να έχει εκπληρώσει τις Ασφαλιστικές και Φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού (Ν. 4412/2016 Άρθρο 104 §1) (ως προσωρινός Ανάδοχος), να είναι κατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος που είναι σχετικό με το αντικείμενο του Διαγωνισμού , να διαθέτει σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Ποιότητας, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να διαθέτει προϊόντα που να καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Απαιτούμενα στοιχεία φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και θα παραδοθούν στην Επιτροπή και στην ελληνική Γλώσσα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
Α) Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Β) Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
Γ) Ο τίτλος της σύμβασης
Δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)
Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:
Το φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και ακολουθεί τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις ,σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Το φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ακολουθεί τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις ,σφραγισμένο, ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.
Το φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ακολουθεί τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις ,σφραγισμένο, ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιεχομένου τους (π.χ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονομικού φορέα.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
σελ. 6
Α. Στο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
1.Το τυποποιημένο έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016) ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 10Ο της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού.
2) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
iv. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε καθώς και τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
σελ. 7
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.
2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της.
Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Αλοννήσου η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Αλοννήσου αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλοννήσου.
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους (Γενικής Συνέλευσης –Ε.Π.Ε.), το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Το Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπο τους σύμφωνα με το άρθρο 93 δδ του Ν.4412/2016 απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
Β. Στο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (άρθρα 92 και 94 παρ. 4 του Ν.4412/2016) Θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
σελ. 8
Γ. Στο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (άρθρο 92 και 95 του Ν.4412/2016) οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται με ελεύθερη συμπλήρωση του τιμολογίου προσφοράς που χορηγείται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, σε ευρώ.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή μονάδος ανά είδος ανάλυσης και η συνολική τιμή. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή.
Η σύγκριση των συνολικών προσφορών θα αναδείξει το μειοδότη του διαγωνισμού, ενώ η κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη θα γίνει σε αυτόν που προσέφερε τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς , βάσει τιμής, στο σύνολο του προϋπολογισμού. Οι οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.
Οι τιμές της προσφοράς, θα πρέπει απαραίτητα να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€).
Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή των διαγωνιζόμενων ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών-προμηθειών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
σελ. 9
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
ε) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Κριτήρια επιλογής
(άρθρο 75 του Ν.4412/2016)
Α. Καταλληλότητα με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται το ειδικό επάγγελμά τους (εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού), το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
 Γενικός (ετήσιος) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα και κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.
 Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα και κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.
 Γενικός (ετήσιος) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα και κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.
 Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα και κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Εξασφάλιση διάθεσης αναγκαίων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων και εμπειρίας, συγκεκριμένα :
 Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων που εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης.
 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού
σελ. 10
Δ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για όσο διάστημα είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της προμήθειας.
 Πιστοποιητικό τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της προμήθειας
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Λοιπά θέματα προσφορών
Η τιμή προσφοράς θα δίνεται για όλα τα υλικά του Προϋπολογισμού Μελέτης (προσφορά για το σύνολο επί ποινή αποκλεισμού), με συμπληρωμένο τον αντίστοιχο προϋπολογισμό προσφοράς.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογραφεί και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, ο Δήμος Αλοννήσου μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. (Άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.)
Η παραπάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή εμφανή τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υπό φακέλων των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις η τα έγγραφα της σύμβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση. Ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.
σελ. 11
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η προσφορά αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και υποβάλλεται για τους σκοπούς του διαγωνισμού.
Με την επιφύλαξη των αντιστοίχων διατάξεων, ιδίως εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στο αντίστοιχο Άρθρο της Διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, και πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά από τον οικονομικό φορέα στις σχετικές διατάξεις νόμου ή στις διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 21 §2, §5)
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.2 του Ν.4412/2016 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ωα απαράδεκτη. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει τη προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεση της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν τη προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν τη πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Διεξαγωγή Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει ορισθεί με την υπ.αριθμ 50/2017 (ΑΔΑ. Ψ7ΦΖΩΨ6-Φ9Κ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής χώρια υποχρέωση κλήρωσης όπου οι αρμοδιότητες της προκύπτουν από τα οριζόμενα της παρ. 1ε άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
σελ. 12
ΑΡΘΡΟ 14Ο
Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών
(Άρθρο 100 και άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016)
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων /συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η επιτροπή διενέργειας και αποσφράγισης προσφορών καταρχάς θα προβεί στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου κάθε προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Η επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του έλεγχου αυτών σε πρακτικό.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο σε ένα νέο φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο το όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε διαφορετική οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.
Στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή και την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές ή απορριπτέες με βάσει το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προαναφερόμενων στοιχείων των προσφορών ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί και ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση των τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση , σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά τη κρίση της Επιτροπής (παρ.4 άρθρου 117 του Ν.4412/2016)
σελ. 13
ΑΡΘΡΟ 15Ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(Άρθρο 103 του Ν.4412/2016)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινό ανάδοχο», να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή τα αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 των ακολούθων δικαιολογητικών:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
3. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο θα να πραγματοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικότερο επάγγελμά τους, κατά περίπτωση.
7. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, των τριών τελευταίων ετών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
8. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για όσο διάστημα είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της προμήθειας.
σελ. 14
9. Πιστοποιητικό τήρησης συστήματος διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1801:2008 ή BS OHSAS 18001:2007, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της προμήθειας
10. Πιστοποιητικό τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της προμήθειας.
11. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας αποδεικνυόμενες με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.
Σε περίπτωση εγκατάστασης του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο προσωπικό.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά τους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
σελ. 15
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73-75 του Ν.4412/2016 , ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική κατακύρωσης.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 ο Δήμος Αλοννήσου διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016 εφόσον στη τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 16Ο
Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
(άρθρο 105 του Ν.4412/2016)
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού , με αιτιολογημένη εισήγηση της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη κατά 15% ποσότητα, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμό της παρούσας.
Ο Δήμος Αλοννήσου κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με fax, e-mail, κτλ επί αποδείξει.
Η κατακυρωτική απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον ο Δήμος Αλοννήσου δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα αυτής και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν τα οριζόμενα της παρ.3 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της κατακυρωτικής απόφασης, ο Δήμος Αλοννήσου θα καλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
σελ. 16
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού ή διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τη περίπτωση δ’ της παρ.2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 17Ο
Ενστάσεις
(άρθρο 127 του Ν.4412/2016)
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Αλοννήσου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλοννήσου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων διοικητικό όργανο.
2. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.
ΑΡΘΡΟ 18Ο
Τρόπος Πληρωμής
(Άρθρο 200 του Ν.4412/2016)
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του ποσού που αντιστοιχεί στην συμβατική αξία της ποσότητας που έχει παραδοθεί, μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της ποσότητας αυτής (που αποτελεί τμήμα της συνολικής ποσότητας).
Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει τον εργοδότη.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :
 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
σελ. 17
 Τιμολόγιο του προμηθευτή και δύο αντίγραφά του, που να αναφέρουν την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 Τα λοιπά έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής
Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κλπ) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 ελέγχονται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 19Ο
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Ο χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή του συμφωνητικού ή μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων υλικών.
Η προμήθεια θα παραδοθεί αρχικά ύστερα από αίτηση του Αναδόχου στην Αποθήκη του Δήμου για τον ποιοτικό έλεγχο των υπό προμήθεια υλικών. Μετά την έγκριση από την επιτροπή παραλαβής των υλικών ο ανάδοχος θα προβεί στην εγκατάσταση των υλικών.
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνονται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 206 έως 215 και 221 του Ν. 4412/2016.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο προμηθευτής.
Ο διαδικασία του ποιοτικού έλεγχου γίνεται με μακροσκοπική εξέταση.
Έπειτα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής μπορεί :
α) να παραλάβει το υλικό
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές τις σύμβασης
γ) να απορρίψει το υλικό
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει από τους όρους τις σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για την χρήση που προορίζεται.
Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
σελ. 18
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμή.
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια και εκδίδεται προ τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στο βιβλίο της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή και των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συμβατικού χρόνο, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκεινται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 20Ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
(άρθρο 207 του Ν.4412/2016)
1. Αν το υλικό φορτωθεί – Παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 209, το Ν. 4412/2016 επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
σελ. 19
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του υποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή σε, περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το ποσό και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 21ο
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα Αλοννήσου
2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, 5 τουλάχιστον ημέρες (σύμφωνα με το άρθρο 18, Ν 4469/2017/ ΦΕΚ 62Α/03-05-2017)
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ 42/2017 (ΑΔΑ. Ω8ΚΜΩΨ6-ΩΛ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστηκε 691 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19 Μαϊος 2017 10:18
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών