ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 14:06

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αλόννησος   24/06/2015                                         

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                             Αρ. Πρωτ.  2763                                  

Ταχ. Διεύθυνση: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

Τηλέφωνο:2424350201

Fax: 2424065207

Μail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ                                                                                                         

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ. 99/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου

ε) την  65/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

στ) το υπ’ αριθ. 1016/15-05-2015 έγγραφο τουεξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτο−

τελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας με το οποίο εκφράζει σύμφωνη γνώμη ή υποδείξεις στο Δήμο σχετικά με το περιεχόμενο της προκήρυξης.

ζ) Την ΚΥΑ ΔΔΠΟΟ5159/586ΒΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015ΤΒ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔΠΟΟΟ6856/728ΕΞ2015/08-05-2015 (ΦΕΚ 828/Β΄/2015).

η) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31

θ) την  68/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η επαναδημοπράτηση των παραλιών που αποβήκαν άγονες.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πρός τρίτους μη όμορους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος όπως απεφασίσθη με την αριθμ. 99/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που είναι οι εξής χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠΟΟ5159/586ΒΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015ΤΒ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔΠΟΟΟ6856/728ΕΞ2015/08-05-2015 (ΦΕΚ 828/Β΄/2015) για τους οποίους δεν υπήρξε κανένας ενδιαφερόμενος να πλειοδοτήσει κατά την πρώτη δημοπρασία που έγινε 29-5-2015, ορίζονται ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
   

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Τ.μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜ

 

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

(τ.μ)

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΥΤΟΚ/ΝΑ Ή ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ

Τ.μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜ
1 ΓΕΡΑΚΑΣ     250 3,00Ε 15 30,00Ε
2 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     250 8,00Ε    
3 ΓΛΥΦΑ 25 16,00Ε        
4 ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ 25 16,00Ε        
6 ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ 25 16,00Ε 150 2,00Ε    
8 ΓΙΑΛΙΑ     150 2,00Ε    

                                  

1)Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική, προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Γι τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, πρό της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το πρός τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφονται στα πρακτικα. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ΄απλού χάρτου.

2)Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 01/07/2015 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 9.30 π.μ. και λήξη 12.00 μ.μ. , στο Δημαρχείο Αλοννήσου.

3)Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο όπως καθορίσθηκε με την αριθμ. 99/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

4)Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα πρός αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηριου συμβολαίου από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας, λόγω τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μή συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλότυπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

5)Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από τον μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού μισθώματος στον ΟΤΑ. Τα τέλη χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ επιβαρύνουν τον μισθωτή από το υπ’αριθ. 44213/3-12-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ, προκύπτει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα τελών χαρτοσήμου (Π.Δ. 28/28-7-1931) όπως ισχύουν, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α 20% επ’ αυτού) το αντάλλαγμα που καταβάλλεται από τους μισθωτές με τους οποίους οι δήμοι συνάπτουν σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθιας και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών που τους έχουν παραχωρηθεί από το Δημόσιο. Το παραπάνω τέλος βαρύνει εξ’ολοκλήρου τους μισθωτές και εισπράττεται υποχρεωτικά από τους δήμους κατά την καταβολή των μισθωμάτων σε αυτούς. Οι δήμοι, για τα εν λόγω μισθώματα που εισπράττουν, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, μόνο για την απόδοση των επ’αυτών οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου, εντός των νόμιμων προθεσμιών.          

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, οι συντεταγμένες του παραχωρούμενου χώρου, η ιδιότητα του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.π.) το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια των αρμοδίων υπηρεσιών και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο) υπόβαθρο ¨ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή ΟΠΕΝ της Κτηματολόγιο ΑΕ (ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών) όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ή παραλία) απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Ο Δήμος αποστέλλει στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και το συναφθέν σε εκτέλεση του πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλομένου ποσοστού υπέρ του δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας, καθώς και να αναγράφεται επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του δημοσίου.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

6)Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφής της σύμβασης εως την 30-04-2016

7)Το μίσθωμα αφορά το τρέχον έτος. Ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού μισθώματος καταβάλλεται στον ΟΤΑ κατά την υπογραφή της σύμβασης.

8)Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις ΚΥΑΔΔΠΟΟ5159/586ΒΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015ΤΒ) όπωςτροποποιήθηκεμετηναριθμ. ΔΔΠΟΟΟ6856/728ΕΞ2015/08-05-2015 (ΦΕΚ 828/Β΄/2015)καθώς και του Ν.2971/01 έστω κι αν δεν αναφέρονται στο παρόν κείμενο

9)Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

10)Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

11)Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

12)Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα του νομού Μαγνησίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

13)Τρείς τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της δημοπρασίας, ο δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της δημοπρασίας, συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη. Όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργάσιμων ημερών από την λήψη της προκήρυξης τον οικείο ΟΤΑ εγγράφως με κάθε πρόσφορα μέσο φαξ κ.λ.π εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρεχόμενης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσης απόφασης υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από την διενέργεια δημοπρασίας εφόσον δεν είναι δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκεται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής.

14)Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο άν δεν παρουσιάσθηκε κατ΄αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στην διενέργεια της δημοπρασίας.

β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ή την σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

15.Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα καταρτισθεί και θα δημοσιευθεί από τον δήμαρχο σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81.

16.Προθεσμία καταβολής στον δήμο του υπόλοιπου του μισθίου ορίζεται η 30/07/2015 ημερομηνία που θα αναγράφεται και στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

17.Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, άν δεν φέρει ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ποσού πρώτης προσφοράς του μισθώματος.

18. Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, που πρέπει να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, πράγμα που τον καθιστά αλληλέγγυο και εξ ολοκλήρου υπεύθυνο με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

19.Αποκλείονται από την συμμετοχή στην δημοπρασία αυτοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τον δήμο ως μισθωτές προσόδων ή κτημάτων και αυτοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Δήμο.

20.Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο αυτό καθαρό και ευπρεπή και έχει την υποχρέωση να τηρεί την καθαριότητα του χώρου αυτού καθόλο το 24ωρο, να συγκεντρώνει και να μεταφέρει τα απορρίμματα στο κοντινότερο σημείο από το οποίο περνά το απορριμματοφόρο αυτ/το του δήμου ή βάρκα του δήμου.

21. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ, τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ.

22.Για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τα θαλάσσια σπορ ισχύουν και οι περιοροσμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένα και των οριζομένων στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών της ΚΥΑΔΔΠΟΟ5159/586ΒΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015ΤΒ) (άρθρο 9 περιπτ. δ΄), απαιτείταιπροσκόμισηάδειαςαπότηνΛιμενικήΑρχή.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση

    

                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                           ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστηκε 1381 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015