ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ https://mail.alonissos.gov.gr Wed, 21 Mar 2018 16:13:02 +0200 Joomla! - Open Source Content Management el-gr Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2018 της υπαλλήλου Μούκα Ελένης https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1212-kathierosi-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2018-tis-ypallilou-moyka-elenis https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1212-kathierosi-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2018-tis-ypallilou-moyka-elenis

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                  

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                   Αλόννησος, 20/12/2017

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Αριθ. Πρωτ.: 5762

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

AΛΟΝΝΗΣΟΣ-Τ.Κ. 37005                      

ΤΗΛ.24243-50202

ΦΑΞ. 24240-65207

 

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2018 της υπαλλήλου Μούκα Ελένης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,
 4. Την Α.Π. 6872/8-11-2012 (ΑΔΑ: ΩΘΜΒΩΨ6-4ΚΕ) Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση διεξαγωγής της ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αλοννήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»,
 5. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της λειτουργίας της ταμειακής υπηρεσίας του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αλοννήσου, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Αλοννήσου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθότι στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος και δεν διαθέτει δική του ταμειακή υπηρεσία,
 6. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.500,00 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο των εγγεγραμμένων πιστώσεων,
 7. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6012.02 ποσού 1.800,00 ευρώ του προϋπολογισμού του δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2018 έως και 31/12/2018 το ανώτερο είκοσι (20) ώρες ανά μήνα, της υπαλλήλου Μούκα Ελένης του Αθανασίου κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων με βαθμό Α΄ με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου, ήτοι διεξαγωγής της ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ», πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.

 

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται με τον Ν.4354/2015.

 

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση του Δημάρχου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

                                                

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν.4354/15.

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Tue, 06 Feb 2018 11:25:54 +0200
Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2018 της υπαλλήλου Δροσάκη Νίκης https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1211-kathierosi-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2018-tis-ypallilou-drosaki-nikis https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1211-kathierosi-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2018-tis-ypallilou-drosaki-nikis

                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                

                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                      Αλόννησος, 20/12/2017

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Αριθ. Πρωτ.: 5764

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

AΛΟΝΝΗΣΟΣ-Τ.Κ. 37005                      

ΤΗΛ.24243-50202

ΦΑΞ. 24240-65207

                            

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2018 της υπαλλήλου Δροσάκη Νίκης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,
 5. Tην αριθμ. 16623/100635/14-9-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα ληξιάρχου του Δήμου μας στην υπάλληλο Δροσάκη Νίκη του Παναγιώτη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2348/18-10-2011/ Τεύχος Β’,
 6. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της λειτουργίας του ληξιαρχείου του Δήμου Αλοννήσου, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Διοικητικής υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας,
 7. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.000,00 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο των εγγεγραμμένων πιστώσεων,
 8. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6012.01 ποσού 2.300,00 ευρώ του προϋπολογισμού του δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2018 έως και 31/12/2018 το ανώτερο είκοσι (20) ώρες ανά μήνα, της υπαλλήλου Δροσάκη Νίκης του Παναγιώτη κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ’ με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, ήτοι λειτουργίας του ληξιαρχείου του Δήμου Αλοννήσου, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.

 

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται με τον Ν.4354/2015.

 

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση του Δημάρχου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

                                                

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν.4354/15.

 

                                                                                  

 

 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Tue, 06 Feb 2018 11:24:49 +0200
Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2018 της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Ιόλης https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1210-kathierosi-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2018-tis-ypallilou-dimitrakopoylou-iolis https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1210-kathierosi-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2018-tis-ypallilou-dimitrakopoylou-iolis

                                                

                                                    

                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                  

                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                     Αλόννησος 20/12/2017

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Αριθ. Πρωτ.: 5765

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

AΛΟΝΝΗΣΟΣ-Τ.Κ. 37005                      

ΤΗΛ.24243-50202

ΦΑΞ. 24240-65207

 

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2018 της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Ιόλης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,
 4. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας υπηρετούν περισσότεροι του ενός διοικητικοί υπάλληλοι οπότε θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένα κάποιος υπάλληλος ως πρακτικογράφος,
 5. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου και κατάρτισης των αποφάσεων αυτού, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Διοικητικής υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας,
 6. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.300,00 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο των εγγεγραμμένων πιστώσεων,
 7. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6012.01 ποσού 2.300,00 ευρώ του προϋπολογισμού του δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2018 έως και 31/12/2018 το ανώτερο είκοσι (20) ώρες ανά μήνα, της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Ιόλης κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α’ με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, ήτοι τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου και κατάρτισης των αποφάσεων αυτού, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.

 

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται με τον Ν.4354/2015.

 

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση του Δημάρχου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

                                                

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν.4354/15.

 

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Tue, 06 Feb 2018 11:12:05 +0200
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ Καθιέρωσης της υπερωριακής εργασίας έτους 2017 της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Ιόλης https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1021-apofasi-dimarxou-peri-kathierosis-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2017-tis-ypallilou-dimitrakopoylou-iolis https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1021-apofasi-dimarxou-peri-kathierosis-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2017-tis-ypallilou-dimitrakopoylou-iolis

                                                

                                                    

                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                  

                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                     Αλόννησος 22/12/2016

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Αριθ. Πρωτ.: 5612

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

AΛΟΝΝΗΣΟΣ-Τ.Κ. 37005                      

ΤΗΛ.24243-50202

ΦΑΞ. 24240-65207

 

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2017 της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Ιόλης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,
 4. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας υπηρετούν περισσότεροι του ενός διοικητικοί υπάλληλοι οπότε θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένα κάποιος υπάλληλος ως πρακτικογράφος,
 5. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου και κατάρτισης των αποφάσεων αυτού, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Διοικητικής υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας,
 6. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.300,00 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο των εγγεγραμμένων πιστώσεων,
 7. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6012.01 ποσού 2.300,00 ευρώ του προϋπολογισμού του δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2017 έως και 31/12/2017 το ανώτερο είκοσι (20) ώρες ανά μήνα, της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Ιόλης κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α’ με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, ήτοι τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου και κατάρτισης των αποφάσεων αυτού, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.

 

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται με τον Ν.4354/2015.

 

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση του Δημάρχου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

                                                

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν.4354/15.

 

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

]]>
t.karakatsani@alonnisos.gov.gr (ΘΕΤΙΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Tue, 07 Feb 2017 09:30:45 +0200
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ Καθιέρωσης της υπερωριακής εργασίας έτους 2017 της υπαλλήλου Δροσάκη Νίκης https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1020-apofasi-dimarxou-peri-kathierosis-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2017-tis-ypallilou-drosaki-nikis https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1020-apofasi-dimarxou-peri-kathierosis-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2017-tis-ypallilou-drosaki-nikis

                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                

                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                      Αλόννησος, 21/12/2016

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Αριθ. Πρωτ.: 5601

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

AΛΟΝΝΗΣΟΣ-Τ.Κ. 37005                      

ΤΗΛ.24243-50202

ΦΑΞ. 24240-65207

                            

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2017 της υπαλλήλου Δροσάκη Νίκης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,
 5. Tην αριθμ. 16623/100635/14-9-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα ληξιάρχου του Δήμου μας στην υπάλληλο Δροσάκη Νίκη του Παναγιώτη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2348/18-10-2011/ Τεύχος Β’,
 6. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της λειτουργίας του ληξιαρχείου του Δήμου Αλοννήσου, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Διοικητικής υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας,
 7. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.000,00 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο των εγγεγραμμένων πιστώσεων,
 8. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6012.01 ποσού 2.300,00 ευρώ του προϋπολογισμού του δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2017 έως και 31/12/2017 το ανώτερο είκοσι (20) ώρες ανά μήνα, της υπαλλήλου Δροσάκη Νίκης του Παναγιώτη κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ’ με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, ήτοι λειτουργίας του ληξιαρχείου του Δήμου Αλοννήσου, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.

 

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται με τον Ν.4354/2015.

 

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση του Δημάρχου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

                                                

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν.4354/15.

 

                                                                                  

 

 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

]]>
t.karakatsani@alonnisos.gov.gr (ΘΕΤΙΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Tue, 07 Feb 2017 09:25:24 +0200
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ Καθιέρωσης της υπερωριακής εργασίας έτους 2017 της υπαλλήλου Μούκα Ελένης https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1019-apofasi-dimarxou-peri-kathierosis-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2017-tis-ypallilou-moyka-elenis https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1019-apofasi-dimarxou-peri-kathierosis-tis-yperoriakis-ergasias-etous-2017-tis-ypallilou-moyka-elenis

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                  

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                   Αλόννησος, 21/12/2016

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Αριθ. Πρωτ.: 5600

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

AΛΟΝΝΗΣΟΣ-Τ.Κ. 37005                      

ΤΗΛ.24243-50202

ΦΑΞ. 24240-65207

 

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2017 της υπαλλήλου Μούκα Ελένης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,
 4. Την Α.Π. 3771/7-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΩΨ6-452) Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση διεξαγωγής της ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αλοννήσου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»,
 5. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της λειτουργίας της ταμειακής υπηρεσίας του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αλοννήσου, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Αλοννήσου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθότι στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. υπηρετεί μία και μοναδική διοικητική υπάλληλος και δεν διαθέτει δική του ταμειακή υπηρεσία,
 6. Την Α.Π. 6872/8-11-2012 (ΑΔΑ: ΩΘΜΒΩΨ6-4ΚΕ) Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση διεξαγωγής της ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αλοννήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»,
 7. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της λειτουργίας της ταμειακής υπηρεσίας του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αλοννήσου, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Αλοννήσου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθότι στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος και δεν διαθέτει δική του ταμειακή υπηρεσία,
 8. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.800,00 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο των εγγεγραμμένων πιστώσεων,
 9. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6012.02 ποσού 2.800,00 ευρώ του προϋπολογισμού του δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2017 έως και 31/12/2017 το ανώτερο είκοσι (20) ώρες ανά μήνα, της υπαλλήλου Μούκα Ελένης του Αθανασίου κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων με βαθμό Α΄ με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου, ήτοι διεξαγωγής της ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ», πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.

 

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται με τον Ν.4354/2015.

 

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση του Δημάρχου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

                                                

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν.4354/15.

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

]]>
t.karakatsani@alonnisos.gov.gr (ΘΕΤΙΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Tue, 07 Feb 2017 09:21:19 +0200
Ορισμός υπαλλήλου ως εισηγητή θεμάτων του Δήμου Αλοννήσου και των δυο Ν.Π.Δ.Δ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1017-orismos-ypallilou-os-eisigiti-thematon-tou-dimou-alonnisou-kai-ton-dyo-n-p-d-d-sto-ypiresiako-symvoylio-ypallilon-ota-n-magnisias https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/1017-orismos-ypallilou-os-eisigiti-thematon-tou-dimou-alonnisou-kai-ton-dyo-n-p-d-d-sto-ypiresiako-symvoylio-ypallilon-ota-n-magnisias

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αλόννησος

Ταχ. Κώδικας : 37005

Τηλέφωνο : 2424350202

Πληροφορίες :Ν. Αναγνώστου

E-mail : nikolaos.anagnostoy@0578.syzefxis.gov.gr

Αλόννησος 02-02-2017

Αριθ. Αποφ. : 322

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου ως εισηγητή θεμάτων του Δήμου Αλοννήσου και των δυο Ν.Π.Δ.Δ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’),

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ.33 /Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»,

3. Τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 29251/06-10-2016 και 32746/09-11-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών & διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ορισμός Εισηγητή στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016»,

4.To υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 18439/228531/27-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,

5. Το γεγονός ότι πρέπει να οριστεί εισηγητής σε θέματα προσωπικού του δήμου Αλοννήσου και των Ν.Π.Δ.Δ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας καθώς και αναπληρωτής του,

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αλοννήσου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ορίζουμε τον Αναγνώστου Νικόλαο του Αποστόλου, Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄, ως εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας για θέματα προσωπικού του Δήμου μας και των δύο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικών-Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου (Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α)» & «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου (Δ.Λ.Τ.Α)» με αναπληρωτή, την Δροσάκη Νίκη του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου μας και στο Διαύγεια.

                                  

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                       Π.ΒΑΦΙΝΗΣ                                          

]]>
t.karakatsani@alonnisos.gov.gr (ΘΕΤΙΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Thu, 02 Feb 2017 09:39:47 +0200
Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης - Κατάργησης της Πλαστικής Σακούλας στο Δήμο Αλοννήσου https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/875-systasi-syntonistikoy-organou-diaxeirisis-katargisis-tis-plastikis-sakoylas-sto-dimo-alonnisou https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/875-systasi-syntonistikoy-organou-diaxeirisis-katargisis-tis-plastikis-sakoylas-sto-dimo-alonnisou

oxi plastikes alonisssos logoΘΕΜΑ: «Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης - Κατάργησης της Πλαστικής Σακούλας στο Δήμο Αλοννήσου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α’/2010),
 2. Την από 3/4/2016 Αναφορά Ανοιχτής Συζήτησης «Ζώντας χωρίς πλαστική σακούλα» που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Λέσχης Φιλίας στην Αλόννησο και συμμετείχαν κάτοικοι του Δήμου Αλοννήσου, εκπρόσωποι των φορέων της Αλοννήσου καθώς και εκπρόσωποι των φορέων υλοποίησης (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και Mom/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας) και του φορέα χρηματοδότησης (Ίδρυμα Thalassa).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Συστήνουμε Πενταμελές Συντονιστικό Όργανοτο οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων καθώς και θα αναζητά συνεχώς νέες ιδέες από την τοπική κοινωνία:

 • Διερεύνηση και Επιλογή κατάλληλων και πρακτικότερων εναλλακτικών στην πλαστική σακούλα που θα ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των τελικών χρηστών (κάτοικοι – επιχειρηματίες – επισκέπτες),
 • Ενίσχυση της Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών,
 • Ορθή Εφαρμογή του προγράμματος «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες» κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου έτους 2016.

       Β. Ορίζουμε Μέλη του Συντονιστικού Οργάνου τα κάτωθι:

 • Ο Δήμαρχος Αλοννήσου, κ. Πέτρος Βαφίνης με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Αλοννήσου, κ. Αργυρίου Άγγελο,  
 • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου, κ. Τσουκανάς Παναγιώτης με αναπληρωτή του τη Δημοτική Σύμβουλο Αλοννήσου, κα. Κυριαζή Μαγδαληνή,
 • Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Εξοχικών Κατοικιών Αλοννήσου, κ. Αναγνώστου Ευάγγελος με αναπληρωτή του την Αντιπρόεδρο του προαναφερόμενου Συλλόγου, κα. Θεοδώρου Χαρίκλεια,
 • Ο Εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, κ. Ιωσηφίδης Σπυρίδων με αναπληρωτή του τον υπάλληλο του προαναφερόμενου Φορέα κλάδου ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, κ. Μουρατίδη Θεόδωρο,
 • Η Επιχειρηματίας, κα. Αγάλλου Αικατερίνη με αναπληρώτρια την Επιχειρηματία, κα. Πάππου Ευμορφία.


Στο σχήμα αυτό οι εκπρόσωποι του Δήμου Αλοννήσου θα έχουν συντονιστικό ρόλο και οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος –ΜΚΟ (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και ΜΟm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας) θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο λόγω της ειδίκευσής τους σε θέματα θαλάσσιων απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Κοινοποίηση:

Ορισθέντα Μέλη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

]]>
t.karakatsani@alonnisos.gov.gr (ΘΕΤΙΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Thu, 28 Apr 2016 12:16:20 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/866-prosklisi-dimotikou-symvoulou-se-orkomosia-logo-paraitisis https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/866-prosklisi-dimotikou-symvoulou-se-orkomosia-logo-paraitisis

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Tue, 05 Apr 2016 12:37:22 +0300
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβούλου σε ορκωμοσία, λόγω παραίτησης https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/857-prosklisi-dimotikoy-symvoylou-se-orkomosia-logo-paraitisis https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimarxos/apofaseis-dimarxou/item/857-prosklisi-dimotikoy-symvoylou-se-orkomosia-logo-paraitisis

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβούλου σε ορκωμοσία, λόγω παραίτησης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Wed, 30 Mar 2016 09:38:00 +0300