ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ https://www.alonissos.gov.gr Thu, 23 Nov 2017 01:32:41 +0200 Joomla! - Open Source Content Management el-gr ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2017 ΔΣ ''Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Αθληση για όλους περιόδου 2017 -2018'' https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1152-apofasi-153-2017-ds-prokiryksi-gia-tin-proslipsi-kathigiton-fysikis-agogis-gia-tin-ylopoiisi-ton-programmaton-athlisi-gia-olous-periodou-2017-2018 https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1152-apofasi-153-2017-ds-prokiryksi-gia-tin-proslipsi-kathigiton-fysikis-agogis-gia-tin-ylopoiisi-ton-programmaton-athlisi-gia-olous-periodou-2017-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2017 ΔΣ ''Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Αθληση για όλους περιόδου 2017 -2018''

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 11 Oct 2017 14:42:50 +0300
ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2017 ΔΣ https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1141-apofasi-18-2017-ds https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1141-apofasi-18-2017-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                          Αριθ. Απόφασης 119/2017

                                                                                                                                     Ημερ. Απόφασης 1/8/2017

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση  Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 18/2017  από    1/8/2017

   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο  σήμερα την  Αυγούστου  2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν  της αριθ. 3292/ 28/7/2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -11- μέλη, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αγάλλου Σμαραγδή (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Αναγνώστου Γ. Παναγιώτης (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Αργυρίου Άγγελος (Αντιδήμαρχος), Καλογιάννης  Κ. Δημήτριος (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Καλογιάννης Δ. Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος), Καλογιάννης  Ι. Κωνσταντίνος (Μέλος), Καλογιάννης Ν. Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης (Πρόεδρος), Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου Κική (Γραμματέας), Αναγνώστου Β. Παναγιώτης (Μέλος), Δροσάκης Ι. Κωνσταντίνος (Μέλος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Μαλαματένιας Βάϊος (Μέλος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος) προσήλθε στο 2ο θέμα της ΗΔ

Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.

ΘΕΜΑ 10 

Συμπαράσταση στον δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό της  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Στην συνεδρίαση  δεν  παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Πέτρος  Βαφίνης καίτοι νόμιμα εκλήθη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του , παρεβρέθη ο αναπληρωτής του αντιδήμαρχος κ. Αγγελος  Αργυρίου και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι ,  κ  ΚΕΔΕ  έστειλε το αριθμ. 2162/22-06-2017 έγγραφο που έχει ως κάτωθ

« Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με την υπ’αριθ. 356/10-05-2017 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, συμπαρίσταται και ενισχύει την προσπάθεια του Δήμου Μήλου για τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών με στόχο τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

Σας στέλνουμε το Αίτημα Συμπαράστασης και παρακαλούμε για την υιοθέτηση του ανωτέρω αιτήματος από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΚΕΔΕ , αρωγός στην προσπάθεια του Δήμου Μήλου, θα συγκεντρώσει τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων της χώρας και θα τις καταθέσει σε ειδική εκδήλωση στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές μαζί με το σύνολο των υπογραφών που θα έχουν συγκεντρωθεί από τους υποστηρικτές της προσπάθειας.»

 Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

   Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006

                                                              Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ  επί των παρόντων

Υιοθετεί  το Αίτημα   Συμπαράστασης  του Δήμου Μήλου,  και   ενισχύει  την προσπάθεια του δήμου Μήλου για την συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών με στόχο τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου, στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα www.takeaphroditehome.gr και  στο facebook  Take Aphrodite Home  και Δήμος  Μήλου.

H  παρούσα  να αναρτηθή στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  119/2017

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσουκανάς  Κ. Παναγιώτης                                                           Αργυρίου Άγγελος

                                                                                                           Καλογιάννης Θεόδωρος

                                                                                                           Καλογιάννης Κωνσταντίνος

                                                                                                           Καλογιάννης Μιχαήλ

                                                                                                           Κυριαζή Μαγδαληνή

                                                                                                           Χρήστου Δημήτριος

                                                                                                           Τσουκανά  Χριστίνα

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Mon, 07 Aug 2017 13:39:38 +0300
ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2017 ΔΣ ''Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο.'' https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1139-apofasi-112-2017-ds-peri-ekdosis-kanonistikis-apofasis-gia-kykloforiakes-rythmiseis-sto-esoteriko-odiko-diktyo https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1139-apofasi-112-2017-ds-peri-ekdosis-kanonistikis-apofasis-gia-kykloforiakes-rythmiseis-sto-esoteriko-odiko-diktyo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                   

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                    Αριθ. Απόφασης 112/2017

                                                                                                                               Ημερ.Απόφαης 1/8/2017

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση  Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 18/2017  από    1/8/2017

   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο  σήμερα την  Αυγούστου  2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν  της αριθ. 3292/ 28/7/2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -11- μέλη, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αγάλλου Σμαραγδή (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Αναγνώστου  Γ. Παναγιώτης (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Αργυρίου Άγγελος (Αντιδήμαρχος), Καλογιάννης  Κ. Δημήτριος (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Καλογιάννης Δ. Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος), Καλογιάννης Ι. Κωνσταντίνος (Μέλος), Καλογιάννης Ν. Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης (Πρόεδρος), Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου Κική (Γραμματέας), Αναγνώστου Β. Παναγιώτης (Μέλος), Δροσάκης Ι. Κωνσταντίνος (Μέλος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Μαλαματένιας Βάϊος (Μέλος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος) προσήλθε στο 2ο θέμα της ΗΔ

Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.

ΘΕΜΑ 3 

 Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο

 ΑΠΟΦΑΣΗ

 Στην συνεδρίαση  δεν παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος  Βαφίνης  καίτοι νόμιμα  εκλήθη λόγω ανειλημμένων  υποχρεώσεων του, παρεβρέθη ο αναπληρωτής του αντιδήμαρχος  κ. Αγγελος  Αργυρίου  και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι ,  η  Οικονομική  Επιτροπή  του δήμου με την αριθμ. 68/2017 απόφαση της  ΑΔΑ  ΩΞ0ΥΩΨ6-ΠΗ1 Εισηγείται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του δήμου Αλοννήσου, σύμφωνα με τη συνταχθείσα μελέτη, την Εισήγηση – Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου και τα συνημμένα σχέδια Π.1Α (για τον οικισμό Πατητήρι), Π.1Β (για τον οικισμό Βότση) και Π.1Γ (για τον οικισμό Χώρα), ως κάτωθι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Πατητήρι:

 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) στη δυτική κύρια οδό σύνδεσης του λιμένα Πατητηρίου μέχρι και το βενζινάδικο, εκατέρωθεν, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Α), το οποίο συνοδεύει την παρούσα.
 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) στην ανατολική κύρια οδό σύνδεσης του λιμένα Πατητηρίου με την Χώρα. Στην ανατολική παρειά της οδού η ρύθμιση θα ισχύει από την αρχή της (Λιμένας Πατητηρίου) μέχρι το ύψος του πέρατος της νησίδας του πεύκου, και από την παρειά έμπροσθεν του σχολείου μέχρι τον κόμβο τύπου «Τ» προς Χώρα. Στη δυτική παρειά της παραπάνω οδού η ρύθμιση θα ισχύει από την αρχή της (Λιμένας Πατητηρίου) μέχρι και τον κόμβο «Τ» προς Χώρα. Η παραπάνω ρύθμιση θα εφαρμοσθεί και με οριζόντια κίτρινη διαγράμμιση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Α).
 • Θέσπιση μέγιστου ορίου ταχύτητας στο κύριο οδικό δίκτυο του οικισμού τα 30χλμ/ώρα, μέσω πινακίδας Ρ-60, όπως στο σχετικό σχέδιο (Πινακίδες Ρ-60, Ρ-61 στις εισόδους του οικισμού και στις δύο συνδετήριες οδούς του λιμένα με τον οικισμό/Χώρα, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο.)
 • Παραχώρηση προτεραιότητας από όλες τις συμβάλλουσες οδούς προς τις δύο κύριες οδούς σύνδεσης του λιμένα Πατητηρίου με την οδό προς Χώρα, σύμφωνα με το σχέδιο (Π.1Α).
 • Παραχώρηση προτεραιότητας σε όλες συμβάλλουσες οδούς προς την οδό Πατητήρι-Ρουσούμ Γιαλός, σύμφωνα με το σχέδιο (Π.1Α).
 • Τοποθέτηση πινακίδων «ΑΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΟ/Ρ-32(30)/Κ-16» στην περιοχή του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου - Λυκείου, σύμφωνα με το σχέδιο (Π.1Α).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Βότση:

 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης από την περιοχή της διασταύρωσης από/προς «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΑΝΟΥΛΗΣ» έως το Αλιευτικό Καταφύγιο / Λιμάνι του οικισμού Βότση. Η διατομή της οδού που οδηγεί στο λιμάνι της περιοχής είναι εξαιρετικά στενή (βλ. σχετικό σχέδιο) με αποτέλεσμα να απαγορεύεται εν τοις πράγμασι (αρ.34 του ΚΟΚ) τόσο η στάση όσο και η στάθμευση. Κατά συνέπεια, προτείνεται η συμπλήρωση του εν λόγω τμήματος με πινακίδες Ρ-40 σε αμφότερες τις παρειές της οδού, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Β), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
 • Θέσπιση μέγιστου ορίου ταχύτητας στο κύριο οδικό δίκτυο του οικισμού τα 30χλμ/ώρα, μέσω τοποθέτησης πινακίδων Ρ-60 (είσοδος οικισμού) και Ρ-61 (έξοδος οικισμού) αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Β).
 • Παραχώρηση προτεραιότητας από όλες τις συμβάλλουσες οδούς προς την κύρια οδό στο Βότση (οδός από αλιευτικό καταφύγιο μέχρι την διασταύρωση με την οδό Πατητήρι - Στενή Βάλα, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Β).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Χώρα (Παλιά Αλόννησος):

 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης σε αμφότερες τις παρειές του δικτύου πρόσβασης/αποχώρησης από τον οικισμό από το ύψος των αλωνιών μέχρι την είσοδο του νέου χώρου στάθμευσης (περιοχή Κοιμητηρίου). Η παραπάνω ρύθμιση θα εφαρμοσθεί και με κίτρινη διαγράμμιση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε όλη την βόρεια παρειά της οδού, ενώ στην νότια παρειά της οδού θα εφαρμοσθεί από την πλατεία μέχρι το νέο χώρο στάθμευσης, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Γ).
 • Θέσπιση μέγιστου όριου ταχύτητας στο κύριο οδικό δίκτυο του οικισμού τα 30χλμ/ώρα, μέσω τοποθέτησης πινακίδων Ρ-60 (είσοδος οικισμού) και Ρ-61 (έξοδος οικισμού) αντίστοιχα, σύμφωνα και με το σχετικό σχέδιο (Π.1Γ).
 • Χωροθέτηση θέσης στάσης λεωφορείου στο πλάτωμα (πλησίον του αλσυλίου, στην είσοδο του οικισμού), σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Γ).

 Απαγόρευση της κυκλοφορίας στο αδιέξοδο της Χώρας από το κατάστημα Γ. Μπέλλου έως την πλατεία του ναού Γέννησης του Χριστού, με εξαίρεση των οχημάτων τροφοδοσίας για τις ώρες 07:00-09:30π.μ. και των οχημάτων προς ιδιόκτητους χώρους στάθμευσης εκτός οδού, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Γ).

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) και τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).


   Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

   Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του  ν. 3463/2006  και 3852/2010

                                                            Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ  επί των παρόντων

Ψηφίζει  τοπική  Κανονιστική  Απόφαση  για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του δήμου Αλοννήσου, σύμφωνα με τη συνταχθείσα μελέτη, την Εισήγηση – Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου και τα συνημμένα σχέδια Π.1Α (για τον οικισμό Πατητήρι), Π.1Β (για τον οικισμό Βότση) και Π.1Γ (για τον οικισμό Χώρα), ως κάτωθι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Πατητήρι:

 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) στη δυτική κύρια οδό σύνδεσης του λιμένα Πατητηρίου μέχρι και το βενζινάδικο, εκατέρωθεν, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Α), το οποίο συνοδεύει την παρούσα.
 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) στην ανατολική κύρια οδό σύνδεσης του λιμένα Πατητηρίου με την Χώρα. Στην ανατολική παρειά της οδού η ρύθμιση θα ισχύει από την αρχή της (Λιμένας Πατητηρίου) μέχρι το ύψος του πέρατος της νησίδας του πεύκου, και από την παρειά έμπροσθεν του σχολείου μέχρι τον κόμβο τύπου «Τ» προς Χώρα. Στη δυτική παρειά της παραπάνω οδού η ρύθμιση θα ισχύει από την αρχή της (Λιμένας Πατητηρίου) μέχρι και τον κόμβο «Τ» προς Χώρα. Η παραπάνω ρύθμιση θα εφαρμοσθεί και με οριζόντια κίτρινη διαγράμμιση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Α).
 • Θέσπιση μέγιστου ορίου ταχύτητας στο κύριο οδικό δίκτυο του οικισμού τα 30χλμ/ώρα, μέσω πινακίδας Ρ-60, όπως στο σχετικό σχέδιο (Πινακίδες Ρ-60, Ρ-61 στις εισόδους του οικισμού και στις δύο συνδετήριες οδούς του λιμένα με τον οικισμό/Χώρα, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο.)
 • Παραχώρηση προτεραιότητας από όλες τις συμβάλλουσες οδούς προς τις δύο κύριες οδούς σύνδεσης του λιμένα Πατητηρίου με την οδό προς Χώρα, σύμφωνα με το σχέδιο (Π.1Α).
 • Παραχώρηση προτεραιότητας σε όλες συμβάλλουσες οδούς προς την οδό Πατητήρι-Ρουσούμ Γιαλός, σύμφωνα με το σχέδιο (Π.1Α).
 • Τοποθέτηση πινακίδων «ΑΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΟ/Ρ-32(30)/Κ-16» στην περιοχή του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου - Λυκείου, σύμφωνα με το σχέδιο (Π.1Α).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Βότση:

 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης από την περιοχή της διασταύρωσης από/προς «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΑΝΟΥΛΗΣ» έως το Αλιευτικό Καταφύγιο / Λιμάνι του οικισμού Βότση. Η διατομή της οδού που οδηγεί στο λιμάνι της περιοχής είναι εξαιρετικά στενή (βλ. σχετικό σχέδιο) με αποτέλεσμα να απαγορεύεται εν τοις πράγμασι (αρ.34 του ΚΟΚ) τόσο η στάση όσο και η στάθμευση. Κατά συνέπεια, προτείνεται η συμπλήρωση του εν λόγω τμήματος με πινακίδες Ρ-40 σε αμφότερες τις παρειές της οδού, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Β), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
 • Θέσπιση μέγιστου ορίου ταχύτητας στο κύριο οδικό δίκτυο του οικισμού τα 30χλμ/ώρα, μέσω τοποθέτησης πινακίδων Ρ-60 (είσοδος οικισμού) και Ρ-61 (έξοδος οικισμού) αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Β).
 • Παραχώρηση προτεραιότητας από όλες τις συμβάλλουσες οδούς προς την κύρια οδό στο Βότση (οδός από αλιευτικό καταφύγιο μέχρι την διασταύρωση με την οδό Πατητήρι - Στενή Βάλα, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Β).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Χώρα (Παλιά Αλόννησος):

 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης σε αμφότερες τις παρειές του δικτύου πρόσβασης/αποχώρησης από τον οικισμό από το ύψος των αλωνιών μέχρι την είσοδο του νέου χώρου στάθμευσης (περιοχή Κοιμητηρίου). Η παραπάνω ρύθμιση θα εφαρμοσθεί και με κίτρινη διαγράμμιση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε όλη την βόρεια παρειά της οδού, ενώ στην νότια παρειά της οδού θα εφαρμοσθεί από την πλατεία μέχρι το νέο χώρο στάθμευσης, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Γ).
 • Θέσπιση μέγιστου όριου ταχύτητας στο κύριο οδικό δίκτυο του οικισμού τα 30χλμ/ώρα, μέσω τοποθέτησης πινακίδων Ρ-60 (είσοδος οικισμού) και Ρ-61 (έξοδος οικισμού) αντίστοιχα, σύμφωνα και με το σχετικό σχέδιο (Π.1Γ).
 • Χωροθέτηση θέσης στάσης λεωφορείου στο πλάτωμα (πλησίον του αλσυλίου, στην είσοδο του οικισμού), σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Γ).

 Απαγόρευση της κυκλοφορίας στο αδιέξοδο της Χώρας από το κατάστημα Γ. Μπέλλου έως την πλατεία του ναού Γέννησης του Χριστού, με εξαίρεση των οχημάτων τροφοδοσίας για τις ώρες 07:00-09:30π.μ. και των οχημάτων προς ιδιόκτητους χώρους στάθμευσης εκτός οδού, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Π.1Γ).   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό   112/2017

   Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

  Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσουκανάς  Κ. Παναγιώτης                                                          Αργυρίου Άγγελος

                                                                                                          Καλογιάννης Θεόδωρος

                                                                                                          Καλογιάννης Κωνσταντίνος

                                                                                                          Καλογιάννης Μιχαήλ

                                                                                                          Κυριαζή Μαγδαληνή

                                                                                                          Χρήστου Δημήτριος

                                                                                                          Τσουκανά  Χριστίνα

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 04 Aug 2017 11:26:17 +0300
ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2017 ΔΣ ''Περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του δήμου Αλοννήσου και σύσταση πέντε (5) νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας εν γένει, προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες ανάγκες και να διασφαλιστεί η https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1134-apofasi-16-2017-ds-peri-tropopoiisis-tou-o-e-y-tou-dimou-alonnisou-kai-systasi-pente-5-neon-theseon-antapodotikon-ypiresion-kathariotitas-en-genei-prokeimenou-na-kalyfthoyn-oi-antistoixes-anagkes-kai-na-diasfalistei-i https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1134-apofasi-16-2017-ds-peri-tropopoiisis-tou-o-e-y-tou-dimou-alonnisou-kai-systasi-pente-5-neon-theseon-antapodotikon-ypiresion-kathariotitas-en-genei-prokeimenou-na-kalyfthoyn-oi-antistoixes-anagkes-kai-na-diasfalistei-i

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2017 ΔΣ ''Περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του δήμου Αλοννήσου και σύσταση πέντε (5) νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας εν γένει, προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες ανάγκες και να διασφαλιστεί η

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Mon, 24 Jul 2017 11:16:59 +0300
ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2017 ΔΣ "Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 5 παρ. 3 της αριθμ. 150/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (κανονισμός λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής)" https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1050-apofasi-32-2017-ds-tropopoiisi-symplirosi-tou-arthrou-5-par-3-tis-arithm-150-2011-apofasis-tou-dimotikoy-symvouliou-kanonismos-leitourgias-oikonomikis-epitropis https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1050-apofasi-32-2017-ds-tropopoiisi-symplirosi-tou-arthrou-5-par-3-tis-arithm-150-2011-apofasis-tou-dimotikoy-symvouliou-kanonismos-leitourgias-oikonomikis-epitropis

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2017 ΔΣ "Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 5 παρ. 3 της αριθμ. 150/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (κανονισμός λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής)"

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 07 Apr 2017 08:34:16 +0300
ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2017 ΔΣ "Τροποποίηση- συμπλήρωση του άρθρου 3 παρ.7 της αριθμ. 110/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου)" https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1049-apofasi-31-2017-ds-tropopoiisi-symplirosi-tou-arthrou-3-par-7-tis-arithm-110-2011-apofasis-tou-dimotikoy-symvouliou-kanonismos-leitourgias-tou-dimotikoy-symvouliou https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1049-apofasi-31-2017-ds-tropopoiisi-symplirosi-tou-arthrou-3-par-7-tis-arithm-110-2011-apofasis-tou-dimotikoy-symvouliou-kanonismos-leitourgias-tou-dimotikoy-symvouliou

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2017 ΔΣ "Τροποποίηση- συμπλήρωση του άρθρου 3 παρ.7 της αριθμ. 110/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου)"

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 07 Apr 2017 08:32:19 +0300
ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2017 ΟΕ "Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου σχετικά με την στελέχωση του Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου, και έγκριση της δαπάνης και διάθεση πί https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1044-apofasi-22-2017-oe-orismos-plireksoysiou-dikigorou-gia-tin-syntaksi-minytirias-anaforas-kata-pantos-ypefthynou-enopion-tou-eisaggelea-protodikon-volou-sxetika-me-tin-stelexosi-tou-perifereiakoy-iatreiou-alonnisou-kai-egkrisi-tis-dapanis-kai-diathesi-pi https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1044-apofasi-22-2017-oe-orismos-plireksoysiou-dikigorou-gia-tin-syntaksi-minytirias-anaforas-kata-pantos-ypefthynou-enopion-tou-eisaggelea-protodikon-volou-sxetika-me-tin-stelexosi-tou-perifereiakoy-iatreiou-alonnisou-kai-egkrisi-tis-dapanis-kai-diathesi-pi

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2017 ΟΕ "Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου σχετικά με την στελέχωση του Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου, και έγκριση της δαπάνης και διάθεση πί

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 05 Apr 2017 08:38:04 +0300
ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2017 ΔΣ "Αίτημα για έκπτωση 50% στους εκπαιδευτικούς του νησιού από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες" https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1042-apofasi-49-2017-ds-aitima-gia-ekptosi-50-stous-ekpaideftikoys-tou-nisioy-apo-tis-aktoploikes-etaireies https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/1042-apofasi-49-2017-ds-aitima-gia-ekptosi-50-stous-ekpaideftikoys-tou-nisioy-apo-tis-aktoploikes-etaireies

Αίτημα για έκπτωση 50% στους εκπαιδευτικούς του νησιού από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 05 Apr 2017 08:25:56 +0300
ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2016 ΔΣ "Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2016" https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/994-apofasi-217-2016-ds-peri-egkrisis-6is-anamorfosis-tou-prou-smoy-tou-dimou-oikon-etous-2016 https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/994-apofasi-217-2016-ds-peri-egkrisis-6is-anamorfosis-tou-prou-smoy-tou-dimou-oikon-etous-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2016 ΔΣ "Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2016"

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 14 Dec 2016 08:57:08 +0200
ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2016 Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του δήμου έτους 2017 https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/977-apofasi-214-2016-katartisi-texnikoy-programmatos-tou-dimou-etous-2017 https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/977-apofasi-214-2016-katartisi-texnikoy-programmatos-tou-dimou-etous-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2016 Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του δήμου έτους 2017

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Tue, 29 Nov 2016 12:50:54 +0200