alonnisos.gov.gr

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 00:00

Περί αντικατάστασης Προέδρου-μέλους της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Απόφασης: 94/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 17/06/2014

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΤΗΛ. 2424065555

FAX. 2424065207

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 18/2014 από 17/06/2014.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 17ην Iουνίου 2014, ημέρα

Τρίτη και ώρα 19.00, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν

της αριθ. 3350/13-06-2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα

επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα έξ -16- μέλη, ήτοι :

1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος 2.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος 3.

Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος 4.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος

5.Βασίλειος Σουτζούκης, γραμματέας 6.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος που

απεχώρησε μετα το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 7.Παναγιώτης Αναγνώστου,

σύμβουλος που απεχώρησε μετα το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

8.Μαλαματένιας Βάϊος, σύμβουλος που απεχώρησε μετα το 8ο θέμα της

ημερήσιας 9.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος 10.Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος

11.Θεοδώρου Χαρίκλεια σύμβουλος, που απεχώρησε μετα το 8ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης 12.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος που απεχώρησε μετα το

8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 13.Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος

14.Καλογιάννης Δημήτριος, σύμβουλος που απεχώρησε μετα το 8ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης 15.Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος 16.Καλογιάννης

Βασίλειος, σύμβουλος

Απόντες

1.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου

Σύμβουλος που δεν προσήλθεν καίτοι νόμιμα εκλήθη.

ΘΕΜΑ 12ο:

Περί αντικατάστασης Προέδρου-μέλους της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-

Λυκείου Αλοννήσου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 11ο θέμα

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος είπε τα

κάτωθι "Είναι μία τυπική διαδικασία που είμαστε υποχρεομένοι να

εφαρμόσουμε και πρέπει να γίνη. Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 3852/2010 ο

ανεξαρτοποιηθείς δημοτικός σύμβουλος δεν ανήκει σε καμμία παράταξη

σύμφωνα με τον νόμο και τις εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών.Μετά την

ανεξαρτοποίηση του δημοτικού συμβούλου Βάϊου Μαλαματένιου και την

διαγραφή του από την παράταξη της πλειοψηφίας, δεν ανήκει σε καμμία

παράταξη σύμφωνα με τον νόμο και με την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και

άλλες αποφάσεις που έχουν παρθεί, όταν ψηφίζουμε για διοικητικό συμβούλιο

του νομικού προσώπου π.χ Σχολική Επιτροπή Γυμνάσιου- Λυκείου δυο μέλη

προέρχονται από την πλειοψηφία ένα μέλος τουλάχιστον από την μειοψηφία.

Εμείς σαν πλειοψηφία στην Σχολική Επιτροπή από την στιγμή που ένας απο

τους δυο ανεξαρτοποιείται δεν εκφράζει την πλειοψηφία.Αρα η παράταξη της

πλειοψηφίας μέσα στο διοικητικό συμβούλιο έχει ένα άτομο και στην

περίπτωση που ο κος Δροσάκης ήταν μέλος της Σχολικής Επιτροπής έπρεπε να

αντικατασταθή. Τρείς δημοτικοί σύμβουλοι αυτή την στιγμή ο κ.Βάϊος

Μαλαματένιος, ο κ.Δροσάκης και ο κ.Π.Αναγνώστου δεν εκφράζουν καμμία

παράταξη, είναι ανεξάρτητοι.Σύμφωνα με την εγκύκλιο 49

αριθμ.πρωτ.79943/31-12-2008 "Οπως είναι γνωστό για πρώτη φορά, με την

ισχύ του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αναγνωρίζονται οι δημοτικές

παρατάξεις στο πλαίσιο της οργάνωσης του δημοτικού συμβουλίου.Η

λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων οριοθετείται περιοριστικα και ειδικα

στο άρθρο 94 ΚΔΚ. Αντικείμενο της παρούσας εγκυκλίου αποτελεί η

αποσαφήνιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δημοτικών συμβούλων οι

οποίοι ανεξαρτητοποιούνται από τη δημοτική παράταξη με την οποία έχουν

εκλεγεί, βάσει του άρθρου 94, παρ.4 ΚΔΚ και αυτών που διαγράφονται από

την δημοτική τους παράταξη βάσει του άρθρου 94 παρ.5 ΚΔΚ

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Από τις διατάξεις του άρθρου 94 ΚΔΚ προκύπτει σαφώς, ότι ο Κώδικας

αναγνωρίζει ως δημοτικές παρατάξεις μόνο τους συνδυασμούς που έλαβαν

μέρος στις δημοτικές εκλογές και ανέδειξαν τουλάχιστον έναν δημοτικό

σύμβουλο.Οι δημοτικοί σύμβουλοι που αποτελούν μέλη μίας παράταξης μπορούν

να ανεξαρτητοποιηθούν από αυτή υποβάλλοντας γραπτή δήλωση πρός το

προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο οφείλει να αναφέρει αυτή τη

δήλωση ενώπιον του συνόλου των μελών του συμβουλίου καθώς και να την

κοινοποιήση στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Επίσης μία

δημοτική παράταξη μπορεί να διαγράψει κάποιον δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος

είναι μέλος της, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των 2/3 των

μελών της. Την απόφαση αυτή την υποβάλλει πρός το Προεδρείο του δημοτικού

συμβουλίου, το οποίο οφείλει να την αναφέρει ενώπιον του συνόλου των

μελών του συμβουλίου, καθώς και να την κοινοποιήση στον Γενικό Γραμματέα

της οικείας Περιφέρειας. Ο Κώδικας ακολούθως στο πλαίσιο οργάνωσης του

δημοτικού συμβουλίου δεν παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας δημοτικής

παράταξης από δημοτικούς συμβούλους που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή

διαγράφηκαν από τις δημοτικές παρατάξεις με τις οποίες έχουν εκλεγεί.

Επίσης δεν προβλέπει την δυνατότητα προσχώρησης δημοτικού συμβουλίου σε

άλλη παράταξη, όταν αυτός δηλώνει ανεξάρτητος ή έχει διαγραφεί από

παράταξη με την οποία εχει εκλεγεί.

Είναι προφανές επομένως ότι βάσει των διατάξεων του Κώδικα, οι

ανεξάρτητοι ή διαγραφέντες δημοτικοί σύμβουλοι α)δεν θεωρούνται μέλη του

συνδυασμού από τον οποίο έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί, β)δεν

μπορούν να προσχωρήσουν σε άλλη υπάρχουσα δημοτική παράταξη του δημοτικού

συμβουλίου, όπως και γ)δεν μπορούν να δημιουργήσουν δική τους παράταξη

(ΓΝ ΝΣΚ 101/2007).

Οι σύμβουλοι αυτοί θα πρέπει να θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη μη ανήκοντα σε

καμμία παράταξη.Πλασματικα θα μπορούν να συνυπολογίζονται στα μέλη της

μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου για την εφαρμογή ειδικών διατάξεων,

υπό την έννοια ότι δεν αποστερούνται δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται

στους συμβούλους οι οποίοι δεν ανήκουν στον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό,

όπως π.χ η δυνατότητα εισαγωγής θέματος για συζήτηση στο δημοτικό

συμβούλιο ή σύγκλησης αυτού, βάσει του άρθρου 95 πα.1 ΚΔΚ (αρθρο 95 παρ.1

ΚΔΚ "Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή

πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όποτε

το ζητήσει το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας).Επιπρόσθετα αναφορικα

με την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα σας επισημαίνουμε τα

εξής.........Δ.Δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η συμμετοχή δημοτικού

συμβούλου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από δημοτική παράταξη σε

επιτροπή του άρθρου 101 ΚΔΚ αφού ο Κώδικας ορίζει ρητώς την υποχρεωτική

συμμετοχή μόνο όσων ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις." 

Εν συνεχεία ανέγνωσε το αριθμ. 49466/49058/2011/8-2-2012 έγγραφο του Υπ.

Εσωτερικών "Από το συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται κατά την άποψη της

υπηρεσίας μας το εξής ¨δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετείχαν στο διοικητικό

συμβούλιο δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ως εκπροσώποι είτε της

πλειοψηφούσας είτε της μειοψηφούσας δημοτικής παράταξης εφόσον

ανεξαρτητοποιηθούν, παύουν πλέον να θεωρούνται εκπρόσωποι της παράταξης

από την οποία προέρχονταν.Συνεπώς το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να λάβη

απόφαση για την αντικατάσταση τους ορίζοντας στη θέση τους, άλλα μέλη τα

οποία να κατέουν τις ιδιότητες που ορίζει το άρθρο 255 του

ΚΔΚ.Επισημαίνουμε ωστόσο ότι δεν απαγορεύεται να οριστούν από το οικείο

δημοτικό συμβούλιο ανεξαρτητοποιηθέντες σύμβουλοι ως μέλη στο διοικητικό

συμβούλιο της επιχείρησης, με την ιδιότητα τους ως δημότες ή κάτοικοι,

που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρισης"

Ο νόμος ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα από την στιγμή που ένας

δημοτικός σύμβουλος δεν εκπροσωπεί την πλειοψηφία στο διοικητικό

συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Γυμνάσιου -Λυκείου πρέπει να

αντικατασταθή.Αν δεν το έλεγε ο νόμος εμείς δεν είχαμε καμία όρεξη να τον

αλλάξουμε."

Εν συνεχεία πρότεινε να αντικατασταθή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου

και Πρόεδρος του νομικού προσώπου του δήμου ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-

ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ δημοτικός σύμβουλος κ.Βάιος Μαλαματένιος, που

ανεξαρτητοποιήθηκε και διαγράφηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας και να

ορισθή ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και Πρόεδρος ο δήμαρχος κ.

Πέτρος Βαφίνης.

Εν συνεχεία η Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το δημοτικό

συμβούλιο να αποφασίση σχετικα.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και αφού

έλαβε υπόψιν του τις διευκρινήσεις που δόθηκαν κατά την συζήτηση του 11ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης

Αποφασίζει κατα πλειοψηφία επί των παρόντων

Αντικαθιστά τον δημοτικό σύμβουλο Βάϊο Μαλαματένιο από μέλος και πρόεδρο

του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ και ορίζει νέο μέλος από την παράταξη της

πλειοψηφίας τον δήμαρχο κ. Πέτρο Βαφίνη που ορίζεται και πρόεδρος της

σχολικής επιτροπής.

Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησε η δημοτική σύμβουλος Ζ.Αναγνώστου

"επειδή θεωρώ μη επαρκη την εισήγηση του δημάρχου" όπως είπε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 94/2014

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως

έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναγνώστου Ζαφειρούλα Αγάλλου Νικόλαος

Βασιλείου Μελπομένη

Καλογιάννης Μιχαήλ

Σουτζούκης Βασίλειος

Μπεσίνης Φίλιππος

Παπαβασιλείου Παναγιώτης

Βλάικος Παναγιώτης

Καλογιάννης Βασίλειος

Δροσάκης Κων/νος

Απόστολος Καρακατσάνης

Διαβάστηκε 1416 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περί αντικατάστασης Προέδρου-μέλους της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-