ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012 13:33

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 126/2012 ''Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου''

                                       Αριθ. Απόφασης: 126/2012

                                       Ημερ.   -//- : 16/11/2012

                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 12/2012 από 16/11/2012.

    Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 16ην Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλοννήσου ύστερα από την αριθμ. 6930/12-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής κ.Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,αφού σε σύνολο επτά -7- μελών βρέθηκαν να είναι παρόντα -6 -,ήτοι:

 1. Πέτρος Βαφίνης, πρόεδρος 2.Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, μέλος 3.Αγάλλου Νικόλαος, μέλος 4. Αναγνώστου Παναγιώτης,μέλος 5.Βλάϊκος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 6. Δροσάκης Κωνσταντίνος, μέλος.

                         Απόντες

1.Καλογιάννης Μιχαήλ μέλος που προσήλθε στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο:

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, πρέπει να ορισθή πληρεξούσιος δικηγόρος του δήμου μας, προκειμένου να αποκρούση την από 11-09-2012 αγωγή της Ελένης Φλωρούς συζ. Κων/νου Κότη, κατοίκου Αλοννήσου, κατά του δήμου μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου στις 13-12-2012.

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικα

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

                                   Αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο, δικηγόρο Βόλου προκειμένου να εκπροσωπήση τα συμφέροντα του δήμου και να αποκρούση την από 11-09-2012 αγωγή της Ελένης Φλωρούς συζ. Κων/νου Κότη κατα του δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου στις 13-12-2012 ή όποτε ορισθή μετά από τυχόν αναβολή της.

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2012    

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                             Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης

                                           Αγάλλου Νικόλαος

                                           Αναγνώστου Παναγιώτης

                                           Βλάϊκος Παναγιώτης

                                           Δροσάκης Κωνσταντίνος

 

Διαβάστηκε 3000 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 09 Μαρτίου 2014 12:55
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 126/2012 ''Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου''