ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017 08:30

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 10/2017 ΠΕΡΙ Αποδοχής δωρεάς του Κέντρου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής ΑΕ 2.000 ευρω για Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                                                                                            

                                                                                                               Αριθ. Απόφασης 10/2017

                                                                                                              Ημερ. Απόφασης 31/1/2017

                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

       Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 4 / 2017 από 31/1/2017

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.266/27/1/2017 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)

Απόντες

Αναγνώστου Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος)

Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν

ΘΕΜΑ: 3

Αποδοχή δωρεάς του Κέντρου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής ΑΕ 2.000 ευρω για Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία

ΑΠΟΦΑΣΗ

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, η Εταιρεία Κέντρο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Α.Ε. απέστειλε στο Δήμο μας την αριθμ.94/17-01-2017 επιστολή της με την οποία μας ενημερώνει ότι προτίθεται να συνδράμει το Δήμο με το ποσό των 2.000,00 ευρώ ως ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία που έπληξε το νησί μας.

                Επίσης η Εταιρεία ζητάει την αποδοχή της προσφοράς αυτής ώστε να κατατεθεί το ποσό αυτό στο Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου μας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 περίπτ. η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική επιτροπή

Προτείνω στην Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της την παρ 2 περίπτ. θ άρθρο 03 ΔΚΚ την παρ.1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 να προβεί στην αποδοχή της ως άνω δωρεάς για το σκοπό που αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο «ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία που έπληξε το νησί μας»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

                                                                       Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την   δωρεά ποσού δύο χιλιάδων (2.000 )ευρω του Κέντρου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής ΑΕ     για Αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία της σφοδρής χιονόπτωσης   στο νησί μας , κατά το χρονικό διάστημα από 7-1-2017 μεχρι 12-01-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10 / 2017

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                                                                          Αργυρίου Άγγελος

                                                                                                           Θεοδώρου Χαρίκλεια

                                                                                                           Κυριαζή Μαγδαληνή

                                                                                                           Χρήστου Δημήτριος

Διαβάστηκε 527 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 10/2017 ΠΕΡΙ Αποδοχής δωρεάς του Κέντρου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής ΑΕ 2.000 ευρω για Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία