ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017 08:36

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 12/2017 ΠΕΡΙ Έγκρισης της Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - δαπανών - ισολογισμού του δήμου 3ου τριμήνου 2016

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                                                                                                

                                                                                                               Αριθ. Απόφασης 12/2017

                                                                                                              Ημερ. Απόφασης 31/1/2017

                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 4 / 2017 από 31/1/2017

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.266/27/1/2017 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)

Απόντες

Αναγνώστου Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος)

Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν

ΘΕΜΑ: 5

Τριμηνιαία έκθεση εσόδων - δαπανών - ισολογισμού του δήμου 3ου τριμήνου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, η οικονομική υπηρεσία του δήμου με το αριθμ. 5398/12-12-2016 έγγραφο μας γνωστοποιεί «Σας διαβιβάζω συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋ/σμού εσόδων-δαπανών του δήμου Αλοννήσου καθώς και στοιχείων ισολογισμού 3ου τριμήνου 2016 σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν την αριθμ. 5398/12-12-2016 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου

                                                                 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την έγκριση της  Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - δαπανών - ισολογισμού του δήμου 3ου τριμήνου 2016 ως κάτωθι

    ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ(για ΟΤΑ α΄ βαθμού)      
Εποπτεύον Υπουργείο : Εσωτερικών            
Επωνυμία Φορέα : ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ            
Έτος :2016       Α.Φ.Μ. : 090101041    
Τρίμηνο αναφοράς : Ιούλιος-Σεπτέμβριος     ποσά σε ευρώ    
        01/07/2016-30/09/2016    
    ΠΙΝΑΚΑΣ Α          
    ΕΣΟΔΑ          
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % %
             
  1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 1.476.272,32 515.998,00 0,35 346.861,01 0,23 0,67
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 3.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 567.500,00 243.375,73 0,43 74.238,74 0,13 0,31
04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 140.600,00 78.505,30 0,56 78.505,30 0,56 1,00
05 Φόροι και εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 714.812,32 178.116,41 0,25 178.116,41 0,25 1,00
07 Λοιπά τακτικά έσοδα 29.800,00 16.000,56 0,54 16.000,56 0,54 1,00
1 Έκτακτα έσοδα 692.184,93 37.497,23 0,05 39.717,23 0,06 1,06
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 43.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 113.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 501.775,36 28.625,00 0,06 28.625,00 0,06 1,00
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 20.950,00 8.770,23 0,42 8.170,23 0,39 0,93
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 12.039,57 102,00 0,01 2.922,00 0,24 28,65
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 126.808,62 6.324,79 0,05 12.384,94 0,10 1,96
21 Τακτικά έσοδα 122.976,65 5.799,45 0,05 11.671,93 0,09 2,01
22 Έκτακτα έσοδα 3.831,97 525,34 0,14 713,01 0,19 1,36
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 240.755,38 854,86 0,00 24.449,02 0,10 28,60
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 240.755,38 854,86 0,00 24.449,02 0,10 28,60
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 394.524,60 107.667,96 0,27 85.984,14 0,22 0,80
41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 386.500,00 107.177,59 0,28 85.493,77 0,22 0,80
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 8.024,60 490,37 0,06 490,37 0,06 1,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 526.763,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FSUM Σύνολα εσόδων 3.457.309,20 668.342,84 0,19 509.396,34 0,15 0,76
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ        
    ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (01-07-2016/30-09-2016)
    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016  
Τέλος Προηγ. έτους Προηγούμενο τρίμηνο Τρέχον Τρίμηνο έτους Μεταβολή
    %
    1 2 3 3/2
Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 855.836,62 958.533,67 948.879,40 0,99
ΕΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 329.073,58 421.270,19 488.830,97 1,16
ΕΑ1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΑ2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 91.385,72 91.385,72 91.385,72 0,28
ΕΑ3 Λοιπές απαιτήσεις 237.687,86 329.884,47 397.445,25 4,35
ΕΒ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 526.763,04 537.263,48 460.048,43 0,86
ΕΒ1 Ταμείο 1.484,57 17.097,51 11.216,17 0,66
ΕΒ2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 525.278,47 520.165,97 448.832,26 0,86
ΕΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ1 Δάνεια προς τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ2 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ3 α) Δάνεια εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00
Π ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 172.607,41 203.977,98 186.525,15 0,91
ΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΑ1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΑ2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΒ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 172.607,41 203.977,98 186.525,15 0,91
ΠΒ1 Προμηθευτές 149.220,53 114.877,30 151.436,08 1,32
ΠΒ3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 14.231,04 7.890,00 6.639,09 0,84
ΠΒ4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΒ5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.155,84 81.210,68 28.449,98 0,35
ΠΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΓ1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΓ2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΓ3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησε η δημοτική σύμβουλος Χ. Θεοδώρου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12 / 2017

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                                                                           Αργυρίου Άγγελος

                                                                                                           Θεοδώρου Χαρίκλεια

                                                                                                           Κυριαζή Μαγδαληνή

                                                                                                           Χρήστου Δημήτριος

Διαβάστηκε 506 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 12/2017 ΠΕΡΙ Έγκρισης της Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - δαπανών - ισολογισμού του δήμου 3ου τριμήνου 2016