ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 09:48

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2012''Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Αγάλλου Νικόλαου''

 Αριθ. Απόφασης: 277/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 23/2012 από 16/12/2012.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 16ην Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 7381/05-12-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα τέσσερα -14- μέλη, ήτοι :
1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος
2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος
3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος
4. Μελπομένη Βασιλείου,Γραμματέας
5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος
6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος
7.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος
8.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος
9.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος
10.Παναγιώτης Βλάικος,σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,επανήλθε στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ξανα απεχώρησε μετα το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
11.Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος, απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
12.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
13.Απόστολος Καρακατσάνης, σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 14.Δροσάκης Κων/νος,
σύμβουλος

Απόντες
1.Δημήτριος Καλογιάννης,
2.Βασίλειος Καλογιάννης,
3.Βάϊος Μαλαματένιος
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 22ο:
Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντδημάρχου Αγάλλου Νικόλαου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης Η Πρόεδρος κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Αντδήμαρχος κ.Νικόλαος Αγάλλου υπήρξε ανάγκη να πάει στον Βόλο στις 20-11-2012, προκειμένου να συμμετάσχει στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α). Μετακινήιηκε με ιπτάμενο δελφίνι, ημέρα αναχώρησης 20-11-2012, ημέρα επιστροφής 20-11-2012, ημέρες εκτός έδρας -1-.
Παρακαλούμε:
1.Να εγκρίνετε τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Ν. Αγάλλου
2.Να ψηφίσετε πίστωση 57,78 ευρω σε βάρος του Κ.Α 00/6421.01 για τη μετακίνησή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.Το άρθρο 140 του Ν.3463/06
2.Τα άρθρα 1,3,4,6,8 και 9 του Ν.2685/99
3.Το άρθρο 103 παρ. 2γ του Ν.3463/06
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση του Αντδημάρχου κ. Νικολάου Αγάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2685/99.Συγκεκριμένα εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Ν. Αγάλλου στον Βόλο, την 20-11-2012, προκειμένου να συμμετάσχη στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας. Το μέσο μετακίνησης ήταν ιπτάμενο δελφίνι. Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας μία (1).Ημέρα αναχώρησης 20-11-2012, ημέρα επιστροφής 20-11-2012
2.Ψηφίζει πίστωση ποσού 57,78 ευρω σε βάρος του Κ.Α 00/6421.01 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για τη μετακίνησή του ανωτέρω.
3.Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 277/2012
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Αναγνώστου Ζαφειρούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αγάλλου Νικόλαος
Βασιλείου Μελπομένη
Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης
Αναγνώστου Παναγιώτης
Καλογιάννης Μιχαήλ
Σουτζούκης Βασίλειος
Μπεσίνης Φίλιππος
Παπαβασιλείου Παναγιώτης
Δροσάκης Κων/νος

Διαβάστηκε 1126 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 10:42
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2012''Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Αγάλλου Νικόλαου''