ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 https://alonissos.gov.gr Tue, 23 Jul 2019 12:45:05 +0300 Joomla! - Open Source Content Management el-gr ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/23-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7%CF%83-2012 https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/23-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7%CF%83-2012 ]]> info@alonnisos.gov.gr (ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 Tue, 29 Jan 2013 10:17:54 +0200 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2012''Περί καταρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2013'' https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/11-apofasi-293-2012peri-katartisis-tou-texnikoy-programmatos-ergon-etous-2013 https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/11-apofasi-293-2012peri-katartisis-tou-texnikoy-programmatos-ergon-etous-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Απόφασης: 293/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                       Ημερ.   -//- : 21/12/2012

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

   Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 24/2012 από 21/12/2012.

 

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 21ην Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 7565/17-12-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα τέσσερα -14- μέλη, ήτοι :

 

1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος 2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος 3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος 4. Μελπομένη Βασιλείου,Γραμματέας 5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος 6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος 7.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος 8.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος 9.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος 10.Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος 11.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος, 12.Απόστολος Καρακατσάνης, σύμβουλος 13.Καλογιάννης Δημήτριος, σύμβουλος 14.Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος

                           Απόντες

1.ΒάΙος Μαλαματένιος, 2.-Θεοδώρου Χαρίκλεια, 3.Βασίλειος Καλογιάννης

Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.

 

ΘΕΜΑ 3ο:

Περί καταρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 "Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των δήμων εκπονείται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Πρου/σμό.Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του επισυνάπτονται σε αυτό ως παράρτημα".

Με το αρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) ορίζονται τα εξής "1.Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια καθώς και τα διοικητικά συμβούλια των συνδέσμων οφείλουν δύο τουλάχιστον μήνες πρίν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπισθή με τα κάθε είδους έσοδα του πρου/σμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.

2.α Αν ο δήμος ή η κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με τα εισφερόμενα έσοδα.

Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της κοινότητας.

β.Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται, αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα

τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατο (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διετίθεντο, αν η κατανομή αυτών γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια.

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της διετίας.

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση του έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα.

4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα απο αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου."

Σύμφωνα με την περίπτ.γ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 3/2012 απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αλοννήσου.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας δημοτικός σύμβουλος Π. Βλάικος είπε "Το Τεχνικό Προγραμμα είναι πενιχρό, δεν υπάρχουν νέα έργα τα περισσότερα είναι συνεχιζόμενα, δεν υπάρχουν χρήματα. Ετσι δεν θα γίνουν έργα στον δήμο, χρήματα δεν έχουν έρθει και πρέπει όλοι να κινηθούμε πρός όλες τις κατευθύνσεις για να έρθουν χρήματα στον δήμο"

Ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης είπε "Σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι θα θέλαμε περισσότερα χρήματα, για πρώτη φορά όμως δεν θα γίνουν έργα από τακτικά έσοδα του δήμου. Το τεχνικό Πρόγραμμα είναι υλοποιήσιμο

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ' άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010.

Το άρθρο 208 του Ν.3463/06

Τις σχετικές προκαταρτικές εκθέσεις, προμελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος.

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2012, ως ακολούθως:

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Τ Ο Υ Σ   2013

   
   

 

 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ (από τακτικά έσοδα Δήμου)

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ {από Ειδικευμένα προηγούμενων ετών}

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ

   

 

 

 

 

 

 

   

10.    

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ - Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

   

10.7331.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ   (Χώροι υγιεινής, κιγκλιδώματα, κλπ) {Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ./Ολοκλήρωση Δημ.Καταστήματος (5.586,78€) και ΣΑΤΑ 2011 (6.328,22€)}

 

11.915,00 €

 

11.915,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

0,00 €

11.915,00 €

0,00 €

11.915,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

15.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α   Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ - Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ   Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

   

15.7321.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τα 11 Α { Συνεχιζόμενο - Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΣΑΕΠ 117) και ΟΣΚ ΑΕ (ΣΑΕ 048/6 ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2010ΣΕ04860002)}(Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012)

 

 3.000,00 €

1.850.000,00 €

1.853.000,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

0,00 €

3.000,00 €

1.850.000,00 €

1.853.000,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

20.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α   Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ - Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ

   

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΚΟΥΜΑΡΟΡΡΑΧΗ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013 (20.000,00€)}

 

20.000,00 €

 

20.000,00 €

   

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012)}

 

1.000,00 €

 

1.000,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

0,00 €

21.000,00 €

0,00 €

21.000,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

25.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α   Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ - Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ

   

25.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΛΙΑ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2010 (1.271,56 €) και ΣΑΤΑ 2013 (5.528,44 €)}

 

6.800,00 €

 

6.800,00 €

 

25.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΙΝΑ) ΣΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2009 (5.687,43 €) και ΣΑΤΑ 2010 (1.112,57 €)/ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ}

 

6.800,00 €

 

6.800,00 €

 

25.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Π. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013 (4.471,56 €) και ΥΠ.ΕΣ./ΕΠΕΝΔ. & ΕΡΓΑ Ν.3756/2009 (2.328,44 €) / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ}

 

6.800,00 €

 

6.800,00 €

 

25.7312.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ προς ΒΟΤΣΗ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ) ΚΛΠ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012}

 

11.915,00 €

 

11.915,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

0,00 €

32.315,00 €

0,00 €

32.315,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν   Ε Ρ Γ Ω Ν

   

30.

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012}

 

11.915,00 €

 

11.915,00 €

 

30.7323.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ {Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2011 (35.000€), ΣΑΤΑ 2009 (70.000€) }

 

105.000,00 €

 

105.000,00 €

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΘΕΡΑΣ" ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2010 (3.475,88€), ΣΑΤΑ 2011 (20.864,12 €), ΣΑΤΑ 2012 (30.430,00 €)}

 

54.770,00 €

 

54.770,00 €

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Ε.Π. {Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κ.Ε.Π.}

 

16.698,34 €

 

16.698,34 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

0,00 €

188.383,34 €

0,00 €

188.383,34 €

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

Λ Ο Ι Π Ε Σ     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

   

70.7331.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ {Συνεχιζόμενο-Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2007}

 

469,81 €

 

469,81 €

 

70.7331.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ   {Συνεχιζόμενο-Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2008}

 

2.793,58 €

 

2.793,58 €

 

70.7331.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΑΠΕΔΑ, ΕΣΩΤ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, κλπ) { Συνεχιζόμενο - Χρηματοδότηση: ΕΠΙΣΚ./ΣΥΝΤΗΡ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΣΑΤΑ 2009 (8.786,90€), ΕΠΙΣΚ./ΣΥΝΤΗΡ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΣΑΤΑ 2011 (2.366,44€), ΥΠ.ΕΣ./ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν2880/01 (4.353,46€), ΥΠ.ΕΣ./ ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2009 (18.353,08€), ΥΠ.Ε.Σ/ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ (2.140,12€), ΥΠ.ΕΣ./ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2007 (16.960,02€), ΥΠ.Ε.Σ./ΣΥΤ.-ΕΠΙΣΚ.ΣΧΟΛΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2008 (4.140€)}

899,98 €

57.100,02 €

 

58.000,00 €

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ {Χρηματοδότηση: ΥΠ.Ε.Σ/ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ --- (15.000,00 €)}

 

15.000,00 €

 

15.000,00 €

 

70.7331.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ   {Συνεχιζόμενο-Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ. / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ}

 

5.437,93 €

 

5.437,93 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

899,98 €

80.801,34 €

0,00 €

81.701,32 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο

899,98 €

337.414,68 €

1.850.000,00 €

2.188.314,66 €

 
                       

 

Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στον Ελεγκτή νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 293/2012

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                          

Αναγνώστου Ζαφειρούλα         Αγάλλου         Νικόλαος

                              Βασιλείου       Μελπομένη

                               Παπαχρήστου     Κων/νος-Ορέστης

                               Αναγνώστου       Παναγιώτης

                               Καλογιάννης     Μιχαήλ

                              Σουτζούκης       Βασίλειος

                               Μπεσίνης         Φίλιππος

                               Παπαβασιλείου   Παναγιώτης

                               Βλάικος         Παναγιώτης

                               Αναγνώστου       Μιχαήλ

                               Δροσάκης         Κων/νος

                               Καλογιάννης     Δημήτριος

                               Απόστολος       Καρακατσάνης

 

]]>
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 Fri, 18 Jan 2013 10:46:45 +0200
ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2012''Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Π. Βαφίνη'' https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/10-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-278-2012%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%BA-%CF%80-%CE%B2%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B7 https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/10-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-278-2012%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%BA-%CF%80-%CE%B2%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Απόφασης: 278/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 16/12/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 23/2012 από 16/12/2012.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 16ην Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 7381/05-12-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα τέσσερα -14- μέλη, ήτοι :
1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος
2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος
3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος
4. Μελπομένη Βασιλείου,Γραμματέας
5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος
6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος
7.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος
8.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος
9.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος
10.Παναγιώτης Βλάικος,σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,επανήλθε στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ξανα απεχώρησε μετα το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
11.Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος, απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
12.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
13.Απόστολος Καρακατσάνης, σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
14.Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος

Απόντες

1.Δημήτριος Καλογιάννης,
2.Βασίλειος Καλογιάννης,
3.Βάϊος Μαλαματένιος

Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 23ο:
Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Π. Βαφίνη
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης
Η Πρόεδρος κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης υπήρξε ανάγκη να πάει στον Βόλο, στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2012, προκειμένου να παρευρεθεί στην Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου Βόλου, στην Τεχνική Υπηρεσία Λοιπών Ενοτήτων πλην Δήμου Βόλου, στην Τεχνική Υπηρεσία Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην ΔΕΥΑΜΒ Βόλου για υποθέσεις του δήμου. Μετακινήθηκε με ιπτάμενο δελφίνι ,ημέρα αναχώρησης 14-11-2012, ημέρα επιστροφής 15-11-2012 ημέρες εκτός έδρας -2-.
Παρακαλούμε:
1.Να εγκρίνετε τη μετακίνηση του Δημάρχου
2.Να ψηφίσετε πίστωση 135,13 ευρω για τη μετακίνησή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.Το άρθρο 140 του Ν.3463/06
2.Τα άρθρα 1,3,4,6,8 και 9 του Ν.2685/99
3.Το άρθρο 103 παρ. 2γ του Ν.3463/06
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιδημάρχου,κ. Πέτρου Βαφίνη σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2685/99.Συγκεκριμένα εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου στον Βόλο, την 14ην και 15ην Νοεμβρίου 2012, προκειμένου να παραβρεθή στην Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου Βόλου, στην Τεχνική Υπηρεσία Λοιπών Ενοτήτων πλήν δήμου Βόλου, στην ΔΕΥΑΜΒ Βόλου για υποθέσεις του δήμου. Το μέσο μετακίνησης ήταν ιπτάμενο δελφίνι. Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας δύο (2), ημερομηνία αναχώρησης 14-11-2012, ημερομηνία
επιστροφής 15-11-2012
2.Ψηφίζει πίστωση ποσού 135,13 ευρω σε βάρος του Κ.Α 00/6421.01 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για τη μετακίνησή του δημάρχου
3.Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 278/2012
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναγνώστου Ζαφειρούλα Αγάλλου Νικόλαος
Βασιλείου Μελπομένη
Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης
Αναγνώστου Παναγιώτης
Καλογιάννης Μιχαήλ
Σουτζούκης Βασίλειος
Μπεσίνης Φίλιππος
Παπαβασιλείου Παναγιώτης
Δροσάκης Κων/νος
ΑΔΑ: Β4ΜΕΩΨ6-Ν89

]]>
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 Fri, 18 Jan 2013 09:51:22 +0200
ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2012''Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Αγάλλου Νικόλαου'' https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/8-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-277-2012%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85 https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/8-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-277-2012%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85

 Αριθ. Απόφασης: 277/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 23/2012 από 16/12/2012.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 16ην Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 7381/05-12-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα τέσσερα -14- μέλη, ήτοι :
1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος
2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος
3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος
4. Μελπομένη Βασιλείου,Γραμματέας
5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος
6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος
7.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος
8.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος
9.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος
10.Παναγιώτης Βλάικος,σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,επανήλθε στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ξανα απεχώρησε μετα το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
11.Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος, απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
12.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
13.Απόστολος Καρακατσάνης, σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 14.Δροσάκης Κων/νος,
σύμβουλος

Απόντες
1.Δημήτριος Καλογιάννης,
2.Βασίλειος Καλογιάννης,
3.Βάϊος Μαλαματένιος
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 22ο:
Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντδημάρχου Αγάλλου Νικόλαου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης Η Πρόεδρος κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Αντδήμαρχος κ.Νικόλαος Αγάλλου υπήρξε ανάγκη να πάει στον Βόλο στις 20-11-2012, προκειμένου να συμμετάσχει στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α). Μετακινήιηκε με ιπτάμενο δελφίνι, ημέρα αναχώρησης 20-11-2012, ημέρα επιστροφής 20-11-2012, ημέρες εκτός έδρας -1-.
Παρακαλούμε:
1.Να εγκρίνετε τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Ν. Αγάλλου
2.Να ψηφίσετε πίστωση 57,78 ευρω σε βάρος του Κ.Α 00/6421.01 για τη μετακίνησή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.Το άρθρο 140 του Ν.3463/06
2.Τα άρθρα 1,3,4,6,8 και 9 του Ν.2685/99
3.Το άρθρο 103 παρ. 2γ του Ν.3463/06
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση του Αντδημάρχου κ. Νικολάου Αγάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2685/99.Συγκεκριμένα εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Ν. Αγάλλου στον Βόλο, την 20-11-2012, προκειμένου να συμμετάσχη στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας. Το μέσο μετακίνησης ήταν ιπτάμενο δελφίνι. Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας μία (1).Ημέρα αναχώρησης 20-11-2012, ημέρα επιστροφής 20-11-2012
2.Ψηφίζει πίστωση ποσού 57,78 ευρω σε βάρος του Κ.Α 00/6421.01 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για τη μετακίνησή του ανωτέρω.
3.Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 277/2012
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Αναγνώστου Ζαφειρούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αγάλλου Νικόλαος
Βασιλείου Μελπομένη
Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης
Αναγνώστου Παναγιώτης
Καλογιάννης Μιχαήλ
Σουτζούκης Βασίλειος
Μπεσίνης Φίλιππος
Παπαβασιλείου Παναγιώτης
Δροσάκης Κων/νος

]]>
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 Fri, 18 Jan 2013 09:48:28 +0200
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 133/2012 https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/6-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7%CF%83-133-2012 https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/6-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7%CF%83-133-2012

Δείτε την απόφαση εδώ

 

]]>
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 Tue, 15 Jan 2013 11:48:48 +0200
16/11/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2012 (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ) https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/4-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-128-2012 https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/4-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-128-2012

                                       Αριθ. Απόφασης: 128/2012

                                       Ημερ.   -//- : 16/11/2012

                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 12/2012 από 16/11/2012.

    Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 16ην Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλοννήσου ύστερα από την αριθμ. 6930/12-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής κ.Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,αφού σε σύνολο επτά -7- μελών βρέθηκαν να είναι παρόντα -6 -,ήτοι:

 1. Πέτρος Βαφίνης, πρόεδρος 2.Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, μέλος 3.Αγάλλου Νικόλαος, μέλος 4. Αναγνώστου Παναγιώτης,μέλος 5.Βλάϊκος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 6. Δροσάκης Κωνσταντίνος, μέλος.

                         Απόντες

1.Καλογιάννης Μιχαήλ μέλος που προσήλθε στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

 ΘΕΜΑ 3ο:

Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 9.000,00 ευρώ και ανάθεσης της μελέτης:"ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ".

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, στον ΚΑ 30/7412.07 του πρου/σμού του δήμου του οικον. έτους 2012, που ψηφίσθηκε με την αριθμ. 7/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 405/28180/15-3-2012 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος , υπάρχει γραμμένη και εγκεκριμένη πίστωση 9.000 ευρω με τίτλο "ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ".

Με το αριθμ. 13453/ΤΥ950/12-3-2012 έγγραφο της η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βόλου- Υπηρεσία Λοιπών Ενοτήτων πλήν Δήμου Βόλου, μας γνωστοποιεί ότι αδυνατεί να συντάξει την ως άνω μελέτη.

Στο άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι "με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του για εσφαλμένη προεκτίμηση".

Τα όρια των μελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από το Π.Δ 798/78 και την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά για κάθε έτος.Για το έτος 2011 ισχύει η αριθμ. Δ15/οικ/6655/22-3-2011 απόφαση του Υπ. Υποδ. Μετ. & Δικτ., με την οποία τα όρια αμοιβών μελετών για την Α τάξη πτυχίου, των κατηγοριών μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι μελέτες κατηγορίας 11- Μελέτες Λιμενικων Εργων, ορίζονται σε 25.150 ευρω, δηλαδή το ποσοστό του 30% αντιστοιχεί σε 7.545,00 ευρω μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Συνεπώς ανάθεση μελέτης κατηγορίας 11- Μελέτες Λιμενικων Εργων μέχρι του ποσού των 7.545,00 ευρω μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση.

Στο άρθρο 72 του 3852/2010 αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής στην παρ. 1δ αναγράφεται "καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις"

Με πρόταση ανάληψης υποχρέωσης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κων/νο-Ορέστη Παπαχρήστου και από τον προιστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας καταχωρήθηκε με α/α Α 96 πίστωση 9.000 ευρω στο Μητρώο Δεσμεύσεων για την ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις παραγράφους 1,2,3,4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, την αριθμ. Δ15/οικ/6655/22-03-2011 απόφαση του Υπ. Υποδ.ΜΕΤ & Δικτ, το Π.Δ 798/78, την αριθμ. 13453/ΤΥ950/12-3-2012 βεβαιώση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλου- Υπηρεσία Λοιπών Ενοτήτων πλήν Δήμου Βόλου

                       Αποφασίζει κατα πλειοψηφια

1)Καθορίζει όπως η εκπόνηση της ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ πρου/σμού 9.000 ευρω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση στον ιδιώτη μελετητή κ. Γουλουμή Σπυρίδωνα ( αριθμ 9580 πτυχίο τάξεως Β στην κατηγορία 11).

2)Ψηφίζει πίστωση 9.000 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/7412.07 του σκελους των εξόδων του πρου/σμού του δήμου οικον. έτους 2012 για την πληρωμή δαπάνης ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ από επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ δ δόση για εξόφληση οφειλών λειτουργικων δαπανών & οφειλών από επενδύσεις- εργα (αρθ. 27 Ν. 3756/2009 σε εκτέλεση της αριθμ. 34599/2012 απόφασης του ΥΠΕΣ

3)Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαούχου.

4)Η μελέτη αφού περατωθεί και παραληφθεί αρμοδίως θα αποδοθεί λογαριασμός στο συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή της.Τον ανάδοχο βαρύνουν κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη κρατήσεις και κάθε άλλη πρός αυτόν νόμιμη δαπάνη υποχρεούται δε πρό της υπογραφής της σύμβασης να προσκομίση στην υπηρεσία μας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού.........

Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησαν τα μέλη Παναγιώτης Βλάικος και Κων/νος Δροσάκης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 128/2012

 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                             Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης

                                           Αγάλλου Νικόλαος

                                          Αναγνώστου Παναγιώτης

                                           Βλάϊκος Παναγιώτης

                                           Δροσάκης Κωνσταντίνος

                                             Μιχαήλ Καλογιάννης

]]>
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 Tue, 15 Jan 2013 11:25:25 +0200
ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2012''ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ'' https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/3-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-127-2012 https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/3-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-127-2012

                                       Αριθ. Απόφασης: 127/2012

 

                                       Ημερ.   -//- : 16/11/2012

 

                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

   Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 12/2012 από 16/11/2012.

 

   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 16ην Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλοννήσου ύστερα από την αριθμ. 6930/12-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής κ.Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

 

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,αφού σε σύνολο επτά -7- μελών βρέθηκαν να είναι παρόντα -6 -,ήτοι:

 

 

 

 

 

1. Πέτρος Βαφίνης, πρόεδρος 2.Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, μέλος 3.Αγάλλου Νικόλαος, μέλος 4. Αναγνώστου Παναγιώτης,μέλος 5.Βλάϊκος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 6. Δροσάκης Κωνσταντίνος, μέλος.

 

                         Απόντες

 

1.Καλογιάννης Μιχαήλ μέλος που προσήλθε στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

 

ΘΕΜΑ 2ο:

 

Περί αναπροσαρμογής τελών Δημοτικού Νεκροταφείου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι,

 

με την αριθ.208/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου Αλοννήσου ο οποίος προβλέπει εκτός των άλλων και την επιβολή τελών.

 

Για το έτος 2006 με την αριθ.345/2005 απόφαση του δημ. συμβουλίου επιβάλλαμε για πρώτη φορά τα κάτωθι τέλη :

 

1. Δικαίωμα Ταφής (για τρία έτη) ποσό 130,00 ευρώ

 

2. Δικαίωμα εκταφής                     ποσό 130,00 ευρώ

 

3. Δικαίωμα παράτασης εκταφής   ποσό 80,00 ευρώ ετησίως και όχι πέρα των δυο ετών.

 

     Πέραν των δυο ετών 130,00 ευρώ ετησίως.

 

4. Δικαίωμα φύλαξης οστών ποσό 10,00 ευρώ ετησίως

 

5. Δικαίωμα αγοράς οικογενειακού τάφου ποσό 250,00 ευρώ ετησίως

 

Για το έτος 2007 δεν έγινε καμία αύξηση.

 

Για το έτος 2008 δεν έγινε καμία αύξηση.    

 

Για το έτος 2009 δεν έγινε καμία αύξηση.                          ( Απόφ. 280/08 )

 

Για το έτος 2010 δεν έγινε καμία αύξηση.                         ( Απόφ. 287/09 )

 

Για το έτος 2011 τα τέλη αυξήθηκαν ως εξής με την Αρ. ( Απόφ.   59/11 )

 

  1. 1.Δικαιωμα Ταφής 150 ευρώ
  2. 2.Δικαιωμα Εκταφής 150 ευρώ
  3. 3.Δικαιωμα Παράτασης Εκταφής – έως 2 χρόνια 100 ευρώ
  4. 4.Δικαίωμα Παράτασης Εκταφής – άνω των 2 ετών 150 ευρώ
  5. 5.Δικαίωμα Οστεοφυλακίου 20 ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2011

 

( Από Βεβαιωτικά Σημειώματα )

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ

 

  

 

Bεβαιώθηκαν :   1.720,00

 

Εισπράχθηκαν : 1.720,00

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ :

 

Bεβαιώθηκαν :   2.740,00

 

Εισπράχθηκαν : 2.740,00

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ :

 

Bεβαιώθηκαν :   1.555,30

 

Εισπράχθηκαν : 1.555,30

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ :

 

Bεβαιώθηκαν :   390,00

 

Εισπράχθηκαν : 390,00

 

ΣΥΝΟΛΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ   :  6.405,30 Ευρώ

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ :   6.405,30 Ευρώ

 

Με την Αρ. 203/2012 – 25/09/2012 έγινε τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου με σκοπό την πιο εύρυθμη λειτουργία του.

 

O χρόνος ενταφιασμού αυξάνεται από τρία ( 3 ), στα πέντε ( 5 ) έτη.

 

Τα τέλη παραμένουν τα ίδια.

 

  1. 1.Δικαίωμα Ταφής 150 ευρώ
  2. 2.Δικαίωμα Εκταφής 150 ευρώ
  3. 3.Δικαίωμα Παράτασης Εκταφής – έως 2 χρόνια 100 ευρώ
  4. 4.Δικαίωμα Παράτασης Εκταφής – άνω των 2 ετών 150 ευρώ
  5. 5.Δικαίωμα Οστεοφυλακίου 20 ευρώ

 

 

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικα

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκοτυσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψιν της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

                               Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Δικαίωμα ταφής για τρία έτη να παραμείνη 150 ευρω για ταφή τριών χρόνων και πενήντα ευρω ετησίως για ταφή εως πέντε έτη (κατόπιν της αριθμ. 203/2012 απόφασης του ΔΣ)

 

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2012

 

 

 

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                             Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης

 

                                          Αγάλλου Νικόλαος

 

                                           Αναγνώστου Παναγιώτης

 

                                           Βλάϊκος Παναγιώτης

 

                                           Δροσάκης Κωνσταντίνος

 

 

            

]]>
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 Tue, 15 Jan 2013 10:52:59 +0200
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 126/2012 ''Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου'' https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/1-apofasi-oikonomikis-epitropis-126-2012 https://alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/1-apofasi-oikonomikis-epitropis-126-2012

                                       Αριθ. Απόφασης: 126/2012

                                       Ημερ.   -//- : 16/11/2012

                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 12/2012 από 16/11/2012.

    Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 16ην Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλοννήσου ύστερα από την αριθμ. 6930/12-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής κ.Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,αφού σε σύνολο επτά -7- μελών βρέθηκαν να είναι παρόντα -6 -,ήτοι:

 1. Πέτρος Βαφίνης, πρόεδρος 2.Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, μέλος 3.Αγάλλου Νικόλαος, μέλος 4. Αναγνώστου Παναγιώτης,μέλος 5.Βλάϊκος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 6. Δροσάκης Κωνσταντίνος, μέλος.

                         Απόντες

1.Καλογιάννης Μιχαήλ μέλος που προσήλθε στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο:

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, πρέπει να ορισθή πληρεξούσιος δικηγόρος του δήμου μας, προκειμένου να αποκρούση την από 11-09-2012 αγωγή της Ελένης Φλωρούς συζ. Κων/νου Κότη, κατοίκου Αλοννήσου, κατά του δήμου μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου στις 13-12-2012.

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικα

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

                                   Αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο, δικηγόρο Βόλου προκειμένου να εκπροσωπήση τα συμφέροντα του δήμου και να αποκρούση την από 11-09-2012 αγωγή της Ελένης Φλωρούς συζ. Κων/νου Κότη κατα του δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου στις 13-12-2012 ή όποτε ορισθή μετά από τυχόν αναβολή της.

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2012    

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                             Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης

                                           Αγάλλου Νικόλαος

                                           Αναγνώστου Παναγιώτης

                                           Βλάϊκος Παναγιώτης

                                           Δροσάκης Κωνσταντίνος

 

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 Tue, 11 Dec 2012 13:33:01 +0200