ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 12:30

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Παρακαλώ δείτε το παρακάτω συννημένο αρχείο
pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

1. Ο Δήμαρχος Αλοννήσου, λαμβάνοντας υπόψη τις αριθ. 64/11-03-2015, 65/11-03-2015, 66/11- 03-2015, 67/11-03-2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΓ9ΤΩΨ6-63Μ, 7ΛΟΖΩΨ6- 7ΨΨ, 7ΓΖΗΩΨ6-3ΙΝ, ΩΨΠΩΩΨ6-ΠΜΜ) και με τις αριθμ. 126/24-06-2015, 128/24-06-2015, 125/24-06-2015 και 127/24-06-2015 συμπληρωματικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:79ΥΑΩΨ6-ΗΚΓ, 7ΣΦΧΩΨ6-ΖΗΦ, ΩΥ4ΖΩΨ6-ΧΞΑ, 71ΠΥΩΨ6-ΔΒΑ), την αριθ. 84/07-07- 2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 78ΕΤΩΨ6-ΧΨΩ) και την αριθ. πρωτ. 3319/27- 07-2015 αναλυτική Διακήρυξη Δημοπρασίας, προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό, προφορικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη πλειοδότη για την εκμίσθωση των παρακάτω Δημοτικών εκτάσεων του Δήμου Αλοννήσου: Α/Α ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ (σε τ.μ.) 1. ΚΕΛΑΡΙ 4.800,00 2. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.000,00 3. ΠΑΛΙΟΚΑΛΥΒΑ 1.007,13 4. ΚΑΒΑΚΙΑ 1.936,7 2.

2. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 05 Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου (Ν. Οικισμός Πατητηρίου, Τ.Κ.370 05, Αλόννησος), ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

3. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από το Δήμο ότι δεν έχει οικονομικές υποχρεώσεις προς αυτόν ή ότι έχει ρυθμίσει αυτές. Επίσης, θα πρέπει να καταθέσει εγγύηση, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς και τούτο υπολογιζόμενο επί του συνόλου των ετών (20) της μισθώσεως, ως κατωτέρω που σε πίνακα εμφανίζεται, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε τελικά: Α/Α Θέση έκτασης Έκταση προς εκμίσθωση (τ.μ.) Ποσό Εγγύησης σε € 1. ΚΕΛΑΡΙ 4.800,00 192,00 2. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.000,00 160,00 3. ΠΑΛΙΟΚΑΛΥΒΑ 1.007,13 40,20 4. ΚΑΒΑΚΙΑ 1.936,7 77,47

4. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης.

5. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των μηδέν κόμμα μηδέν δύο (0,02 €) ανά τετραγωνκό μέτρο κάθε έτος της εκμίσθωσης. Το συνολικό κατώτατο μίσθωμα, για τα είκοσι (20) έτη ανέρχεται: Α/Α Θέση έκτασης ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1. ΚΕΛΑΡΙ 1.920,00 € 2. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.600,00 € 3. ΠΑΛΙΟΚΑΛΥΒΑ 402,85 € 4. ΚΑΒΑΚΙΑ 774,68 €

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης από τα γραφεία του Δήμου Αλοννήσου ή να τους αποσταλεί ύστερα από αίτησή τους.

7. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου (Ν. Οικισμός Πατητηρίου, Αλόννησος, Τ.Κ.370 05) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2424350221 και 2424350201, Φαξ: 2424350216).

8. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Αλόννησος, 27 Ιουλίου 2015

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

Διαβάστηκε 1283 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ/ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ