ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
16 Φεβρουαρίου 2015 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010).
2. Τον αριθμ. 129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222/27-12-2010 τ.Α΄) «Οργανισμός οργάνωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
3. Τιςδιατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & ημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/2014). «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθμ. 222/2012 (ΦΕΚ 3350/τ.Β/14-12-2012) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια Ε Χ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

ΕΛΛ                                                                                                                    Αλόννησος  5/2/2015                                          Αριθ. Πρωτ/λου 457

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

 1. Τσουκανά Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο
 2. Καλογιάννη Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο
 3. Αργυρίου Άγγελο, Αντιδήμαρχο
 4. Καλογιάννη Θεόδωρο, Μέλος
 5. Σουτζούκη Βασίλειο, Μέλος
 6. Αγάλλου Σμαραγδή, Μέλος
 7. Κυριαζή Μαγδαληνή, Μέλος
 8. Χρήστου Δημήτριο, Μέλος
 9. Τσουκανά Χριστίνα, Μέλος
 10. Βλάϊκο Παναγιώτη, Μέλος
 11. Αναγνώστου Παναγιώτη, Μέλος
 12. Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος
 13. Καρακατσάνη Απόστολο, Μέλος
 14. Δροσάκη Κωνσταντίνο, Μέλος
 15. Ζαβαλιάδη Στέργιο, Μέλος
 16. Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 9 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙ

 Αλόννησος  16/1/2015

Αριθ. Πρωτ/λου 182

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δημαρχο

                     Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Τσουκανά Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο

2)Καλογιάννη Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο

3)Αργυρίου Άγγελο, Αντιδήμαρχο

4)Καλογιάννη Θεόδωρο, Μέλος

5)Σουτζούκη Βασίλειο, Μέλος

6)Αγάλλου Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Χριστίνα, Μέλος

10)Βλάϊκο Παναγιώτη, Μέλος

11)Αναγνώστου Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καρακατσάνη Απόστολο, Μέλος

14)Δροσάκη Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Ζαβαλιάδη Στέργιο, Μέλος

16)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1 / 2015 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 20 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 28/05/2014
ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                        Αριθ. Πρωτ/λου: 2864
ΔΗΜΟΣ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                       
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                           
ΤΗΛ. 2424065555                        
FAX. 2424065207                        
E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr
Προς τους κ.κ.: Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο
                Β) Δημοτικούς Συμβούλους  
 1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο
 2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      
 3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    
 4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή
 5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      
 6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        
 7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος         
 8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          
 9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος         
10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος   
11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος       
12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    
13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          
14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      
15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος         
16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16/2014 Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, 3η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.


                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        


                                              Αναγνώστου Ζαφειρούλα       

08 Μαϊος 2014 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κέντρα δια βίου μάθησηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειαςκαι Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους για τις θέσεις: (α)ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων και (β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 30/04/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 2193

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr

                             Προς τους κ.κ.:A)Πέτρο Βαφίνη, Δήμαρχος

                                             Β)Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

        

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15/2014 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 5η Μαϊου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας

   2. Χορήγηση Προέγρισης Ιδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

   3. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Α

   4. Περί έγκρισης ή μή του 1ου ΑΠΕ για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ

   5. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

Σελίδα 1 από 3
Βρίσκεστε εδώ: Home ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ